Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

martes, 1 de septiembre de 2015

Ampliación da oferta de ciclos de FP Dual en Galicia

Publicouse a Orde do 19 de agosto de 2015 pola que se amplían os proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos.

OFERTA DE ENSINANZAS:REQUISITOS DOS SOLICITANTES:
Para poderen acceder a este proxecto de formación profesional dual, as persoas aspirantes deberán cumprir o seguinte:
 • Ter entre dezaseis e vinte e nove anos no ano natural en que se inicien os estudos, no caso dos ciclos de grao medio, e entre dezaoito e vinte e nove anos, no caso dos ciclos de grao superior.
 • Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos establecidos no artigo 36 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, para poder matricularse en todos os módulos profesionais do ciclo formativo correspondente, e que se detallan no modelo de solicitude, no anexo I desta orde.
 • Carecer da cualificación profesional, obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou do sistema educativo, requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.
 • Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para poder efectualo.
 • Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que fose cursando outro ciclo formativo.

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES:
As solicitudes de inscrición para participar nestes proxectos experimentais de formación profesional dual poderán entregarse en calquera dos centros que teña oferta de formación profesional dual autorizada e irán dirixidas ao seu director ou á súa directora.

DOCUMENTACIÓN:
A solicitude de admisión, anexo I, deberá ir acompañada da seguinte documentación:
 • Copia do DNI ou NIE, no caso de non dar o consentimento para a comprobación dos datos de identidade no sistema de verificación do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro.
 • Certificación académica relativa aos requisitos de acceso, no caso de non ter realizado os estudos ou as probas de acceso no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Currículo co formato Europass, que se poderá elaborar no enderezohttp://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO:
 • Presentación de solicitudes: do 1 ao 14 de setembro ás 13 horas.
 • Relación provisional de persoas solicitantes: 15 de setembro
 • Reclamación á relación provisional de persoas solicitantes: 16 e 17 de setembro
 • Relación definitiva de persoas solicitantes: 18 de setembro
 • Período de selección por parte da entidade colaboradora: do 18 ao 25 de setembro
 • Relación de persoas admitidas e en espera: a partir do 25 de setembro
 • Matrícula: 2 días hábiles desde a publicación da listaxe de persoas admitidas e en espera. Data límite: 30 de setembro
ENLACES:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...