Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Todas las entradas están organizadas en 10 categorías principales, que puedes consultar en la cabecera o en el margen derecho: Orientación académica y profesional, Técnicas de estudio, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos, Gestión del Departamento de Orientación, IES A Sardiñeira.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

miércoles, 9 de septiembre de 2015

Educación Secundaria de Adultos en GaliciaA Educación Secundaria para persoas Adultas (ESA) é equivalente á Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) que se estuda no ensino ordinario, aínda que mostra diferenzas na organización dos contidos e na distribución do tempo de estudo.

Está destinada a todas as persoas adultas maiores de 18 anos que desexen obter o título de graduado en educación secundaria.

Excepcionalmente, poderán cursar estas ensinanzas persoas maiores de 16 anos que teñan un contrato de traballo ou estean en circunstancias excepcionais que lles impidan realizar estes estudos polo réxime ordinario.Como se organiza?

Constan de catro módulos de duración cuadrimestral. Cada módulo correspóndese con cada un dos cursos de ESO:
Módulo 1 = 1º de ESO
Módulo 2 = 2º de ESO
Módulo 3 = 3º de ESO
Módulo 4 = 4º de ESO

Cada módulo organízase en tres campos de coñecemento:
1º Ámbito Social: inclúe contidos de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Educación para a Cidadanía, e os aspectos perceptivos correspondentes ás materias de Educación Plástica e Visual e Música.
2º Ámbito de Comunicación: Lingua galega e literatura, Lingua castelá e literatura, 1ª Lingua Estranxeira.
3º Ámbito Científico—tecnolóxico: inclúe contidos de Tecnoloxías, Matemáticas, Ciencias da Natureza, e os aspectos relacionados coa saúde e co medio natural de Educación Física.


Que duración ten?
Xeralmente dura 2 cursos académicos. En cada curso pódese cursar dous módulos, cunha duración cuadrimestral. Como cada módulo se corresponde cun curso de ESO, impártense do seguinte xeito:
 • No 1º curso impártese: módulo 1 (1º de ESO) e módulo 2 (2º de ESO) 
 • No 2º curso impártese: módulo 3 (3º de ESO) e módulo 4 (4º de ESO). 
Poderase permanecer cursando estas ensinanzas o tempo que o ritmo de aprendizaxe o precise. Non hai límite de tempo.

Cales son os requisitos de acceso?

REQUISITOS ACADÉMICOS:
 • Por validación de estudos anteriores.
 • Por superación do módulo anterior.
 • No caso de non poder acreditar estudos anteriores superar unha proba de avaliación inicial.

REQUISITOS DE IDADE:
 • No primeiro cuadrimestre (que se imparte de setembro a xaneiro) poden matricularse todas as persoas que cumpran dezaoito anos ata o 31 de decembro. Para o segundo cuadrimestre (que se imparte de febreiro a xuño), poden matricularse os que cumpran dezaoito anos ata o 30 de abril.
 • Poderán matricularse con carácter excepcional as persoas menores de 18 anos que xustifiquen documentalmente algunha destas circunstancias:
 1. Ter cursado ensino de persoas adultas con anterioridade.
 2. Ter superado os modulos obrigatorios dun Programa de Cualificación Profesional no anterior curso académico.
 3. Ter un contrato laboral en vigor que non permita asistir aos centros en réxime ordinario ou ser deportistas de alto rendimento.
 4. O departamento territorial que corresponda, tras o informe favorable da inspección educativa, poderá autorizar a matrícula na educación secundaria de adultos a aqueles alumnos que se encontren en centros de menores, con medidas legais de internamento en réxime pechado.
ACREDITACIÓN DE ESTUDOS ANTERIORES:
Cando a persoa que acceda a estas ensinanzas poida acreditar estudos anteriores poderá acollerse aos cadros de equivalencias recollidas nos cadros III, IV, V, VI e VII da Orde do 24 de xuño de 2008. 

PROBA DE AVALIACIÓN INICIAL PARA ADSCRICIÓN DO ALUMNADO:
 • Para as persoas sen requisitos académicos os centros efectuarán durante os meses de setembro e de xaneiro un proceso de avaliación inicial, que terá en conta a súa madurez persoal, as aprendizaxes non formais e informais adquiridas, os coñecementos previos e os seus intereses e necesidades, e que facilitará a orientación e adscrición destas á etapa, ao nivel e ao módulo correspondentes.
 • Da avaliación inicial derivarase a adscrición á etapa, ao nivel e módulos que corresponda. O alumnado poderá estar adscrito a un módulo diferente en cada ámbito, en función dos resultados da avaliación inicial.
 • A Comisión de Coordinación Pedagóxica deseñará o modelo do proceso de avaliación inicial que incluirá, polo menos, os seguintes aspectos: 
     a) Valoración das certificacións das aprendizaxes non formais realizadas. 
     b) Valoración da experiencia laboral.
     c) Unha proba referida, con carácter xeral, aos obxectivos e ás competencias básicas                 establecidos para cada ámbito.

Certificación:
Ao remate do módulo 4, expedirase o título de graduado en educación secundaria a todas aquelas persoas que acaden os obxectivos xerais establecidos.
Cando non se rematen os estudos correspondentes á educación secundaria obrigatoria, os directores dos centros emitirán unha acreditación onde consten os niveis e módulos cursados así como a cualificación obtida.

O título de graduado en educación secundaria dá acceso a:

 • Ciclos formativos de grao medio.
 • Bacharelato.
 • Mundo laboral.

Modalidades:

Presencial: Horario lectivo diario, presencial e de asistencia obrigatoria. Os períodos lectivos normalmente son de 45 minutos e o horario impártese xeralmente pola tarde.


Semipresencial: combinación de períodos ou sesións lectivas de carácter presencial e outras actividades de seguimento do alumnado que terán carácter non presencial a través dunha plataforma telemática. Semanalmente desenvolverase unha sesión lectiva presencial dunha hora de duración para o ámbito social, dúas sesións lectivas para o ámbito de comunicación e dúas para o científico-tecnolóxico, en horario que facilite, na medida do posible, unha maior asistencia do alumnado.

A Distancia: A modalidade a distancia realízase con titorías telemáticas e non supón a asistencia a titorías presenciais. A comunicación cos titores é a través da Aula Virtual do IES San ClementeNesta modalidade de ensino as probas de avaliación realizaranse de forma presencial nos centros de adultos das principais cidades de Galicia. 

Promoción e titulación:
 • O alumnado poderá estar cursando módulos diferentes nos distintos ámbitos e a promoción será por ámbitos de forma independente. Dentro de cada ámbito, o alumnado non poderá ser avaliado dun módulo sen ter superado previamente o precedente ou ter sido promovido a el. Poderase promocionar ao módulo seguinte cun ámbito suspenso sempre e cando o equipo avaliador considere que acadou o nivel de madureza que lle permita continuar con aproveitamento os estudos dese módulo seguinte.
 • O alumnado que non superase a avaliación final dos módulos de cada ámbito cursados no primeiro cuadrimestre poderá realizar no mes de maio unha avaliación extraordinaria deses módulos. Igualmente, o alumnado que non superase a avaliación final ordinaria dos módulos cursados no segundo cuadrimestre poderá realizar no mes de setembro, nas datas que cada ano se determine, unha avaliación extraordinaria.
 • Para obter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria cumprirá ter superados todos os módulos e ámbitos. Excepcionalmente, o equipo avaliador poderá propor para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria o alumno ou a alumna que sexa avaliado negativamente nun dos ámbitos de coñecemento sempre que acadasen globalmente as competencias básicas e os obxectivos establecidos.
Matrícula:
 • Modalidade presencial:
             1 –12 de setembro de 2016 para o primeiro cuadrimestre.
             9 –16 de xaneiro de 2017 para o segundo cuadrimestre.

 • Modalidade a distancia semipresencial e telemática:
            1 setembro de 2016 – 14 xaneiro de 2017 para o primeiro cuadrimestre.
            3 febreiro de 2017 – 15 de maio de 2017 para o segundo cuadrimestre.


Centros que imparten ESA:
 • Pode consultar a rede de centros de modalidade presencial nesta ligazón.
 • A modalidade semipresencial pode cursarse nos seguintes centros: EPA Eduardo Pondal (A Coruña), EPA Santa María de Caranza (Ferrol), IES San Clemente (Santiago de Compostela), EPA Albeiros (Lugo), EPA de Ourense, IES de Celanova, EPA Río Lérez (Pontevedra), EPA do Berbés (Vigo).
 • A modalidade a distancia telemática impártese no IES San Clemente (Santiago de Compostela).
Enlaces:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...