Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

lunes, 1 de febrero de 2016

Axudas para estudos universitarios por causas sobrevidas

A Consellería de Cultura e Educación convocou axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios no curso académico 2015-2016, nas universidades do Sistema Universitario de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas que lles impidan ou dificulten a continuidade dos seus estudos.

REQUISITOS DOS SOLICITANTES:
a) Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia derivada dunha causa sobrevida ou imprevista (orfandade absoluta, falecemento pai/nai/titor legal, desemprego do sustentador principal, enfermidade grave, violencia doméstica, vítimas de actos terroristas, separación, divorcio, ruína ou quebra familiar e outras circunstancias non recollidas que sendo xustificadas repercutan na situación socioeconómica familiar).
b) Que a situación sobrevida e imprevista acontecese durante o actual curso académico 2015/16 (entre o 1 de setembro de 2015 e o 30 de xuño de 2016).
c) Estar matriculado, no curso académico 2015/16, como mínimo en 50 créditos, en estudos universitarios presenciais conducentes a unha titulación de grao, licenciatura, diplomatura, enxeñaría, arquitectura, enxeñaría técnica ou arquitectura técnica, agás o alumnado ao que lle reste un número inferior de créditos para rematar os seus estudos que deberá de estar matriculado como mínimo de 30 créditos.
d) Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da pensión non contributiva individual para o ano 2016 é dicir 5.150,60 € (429,22 € mensuais, incluída nesta contía a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias).
e) Non ter percibido esta axuda con anterioridade.

PRAZO:
  • Se a causa sobrevida ou imprevista aconteceu con anterioridade á publicación desta axuda (29 xaneiro 2016), o prazo de presentación estará aberto ata o 22 de febreiro de 2016.
  • Se a causa sobrevida ou imprevista acontece con posterioridade á publicación desta axuda, o prazo de presentación de solicitude será dun mes desde que aconteceu a causa sobrevida sendo, nestes casos, a data limite para a presentación das solicitudes o 31 de xullo de 2016.
SOLICITUDES: 
As solicitudes poden presentarse en https://sede.xunta.es/ co procedemento ED433A

MÁIS INFORMACIÓN:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...