Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Todas las entradas están organizadas en 10 categorías principales, que puedes consultar en la cabecera o en el margen derecho: Orientación académica y profesional, Técnicas de estudio, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos, Gestión del Departamento de Orientación, IES A Sardiñeira.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

viernes, 19 de agosto de 2016

Convocados premios ESO ao esforzo e á superación persoal curso 2015/16Resultado de imagen de premios

DOTACIÓN: Un máximo de 20 premios de 750 euros cada un.

REQUISITOS: 
1. Ter rematado durante o curso 2015/16 4º de ESO no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia.
2. Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.
3. Os alumnos e alumnas que sexan candidatos/as ao premio deberán merecer un especial recoñecemento pola dedicación e esforzo demostrado ao longo da etapa en superar as súas dificultades, ben de tipo persoal, educativas e/ou do contorno familiar e sociocultural, polo que se significan singularmente, e se fan merecedores de optar a esta modalidade de premios.
4. O perfil obxecto destes premios correspóndese co alumnado:
a) Que procede de contornos socioculturais desfavorecidos ou de contornos familiares disfuncionais que supoñan desvantaxe manifesta cara conseguir rematar os seus estudos. 
b) En proceso de superación de enfermidades crónicas ou con discapacidades que condicionan o seu rendemento escolar, a súa relación persoal e a súa inserción social.

PRAZO: Un mes a partir do día seguinte da publicación da Orde no DOG o 19 de agosto de 2016.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 • As solicitudes deberán presentarse pola persoa interesada, ou polos representantes legais, preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado ED311E dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es 
 • Alternativamente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera rexistro (os centros docentes non se consideran rexistro), utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia ou o anexo I da orde. A dirección é a seguinte: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo, Edificio Administrativo San Caetano, s/n, bloque 2, 1º andar, 15781 Santiago de Compostela.
 • O centro onde se atopa o expediente do alumno enviará a documentación complementaria á mesma dirección, onde se inclúe un informe xustificativo sobre a proposta elaborado por unha comisión establecida para tal fin. 
PUBLICACIÓN DE SOLICITUDES:
 • A relación provisional de admitidos e excluídos farase pública, finalizado o prazo de presentación de solicitudes, no portal educativo. Na orde non se informa do prazo. 
 • Os/as interesados/as disporán dun prazo de 10 días para a reclamación ou emenda das carencias ou deficiencias detectadas na documentación achegada.
 • O prazo máximo para publicar a relación definitiva de admitidos ou excluídos será de 5 meses desde o día seguinte ao da finalización do prazo de presentación de solicitudes.
 • A relación de alumnado admitido e excluído e as puntuacións obtidas polos candidatos e candidatas publicaranse no portal educativo http://www.edu.xunta.gal/portal/node/19771 e na páxina de inicio da aplicación https://www.edu.xunta.es/premioseso/; ademais poderá solicitarse información no teléfono 881 99 77 01 da Unidade de Atención a Centros (UAC).
ENLACES:

jueves, 18 de agosto de 2016

Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de Formación Profesional para o curso 2016-2017

Publicouse a Resolución do 4 de agosto de 2016 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos de FP para o curso 16-17 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Desenvolve os seguintes puntos:
 • Renuncia, anulación ou baixa de oficio de matrícula.
 • Perda do dereito á avaliación continua.
 • Validacións de módulos profesionais.
 • Solicitude de convocatoria extraordinaria. 
 • Horario do ciclo formativo.
 • Horario do profesorado.
 • Titoría.
 • Proposta de títulos.
 • Módulo de segunda lingua estranxeira.
 • Módulo de proxecto integrado.
 • Módulo profesional de proxecto.
 • Módulo de FCT en FP Básica. 
 • Alumnado repetidor de FP Básica. 
 • Título de Graduado en ESO para os que obteñan o título de FP Básica. 
 • Matrícula de honra en ciclos. 
 • Requisitos das persoas solicitantes de probas libres de títulos de formación profesional establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Materiais en formación profesional a distancia.
 • Actas de avaliación en centros non dependentes da Consellería de Educación.
 • Prazas vacantes do réxime ordinario ocupadas polo alumnado en réxime de adultos.
 • Realización do módulo de Formación en centros de traballo en títulos extinguidos.
 • ANEXO: Distribución por curso dos módulos que constitúen os ciclos de formación profesional, duración anual e distribución horaria semanal en períodos lectivos.

martes, 16 de agosto de 2016

Convocadas becas generales del MEC para estudos universitarios 2016/2017
Las becas generales para estudios universitarios se dirigen a estudiantes que en el curso 2016-2017 estén matriculados en alguno de los siguientes niveles:

 • Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Grado y de Máster.
 • Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.
 • Curso de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25 años impartido por universidades públicas.
 • Complementos de formación para acceso u obtención del título de Máster y créditos complementarios para la obtención del título de Grado o para proseguir estudios oficiales de licenciatura.

No se incluyen en esta convocatoria las becas para la realización de estudios correspondientes al tercer ciclo o doctorado, estudios de especialización ni títulos propios de las universidades.

REQUISITOS ACADÉMICOS: 
No estar en posesión de un título del mismo o superior nivel al correspondiente al de los estudios para los que se solicita la beca.
Estar matriculado en alguna de las enseñanzas del sistema educativo español que se incluyen en esta convocatoria.
Enseñanzas conducentes al título de grado y de primero y segundo ciclo. Estudiantes que se matriculen por primera vez: Estar matriculados en un número mínimo de créditos.
Para obtener la beca de matrícula, la cuantía asociada a la renta, la cuantía asociada a la residencia y la cuantía variable, la nota no deberá ser inferior a 6´50 puntos. Para obtener la beca de matrícula como único componente, la puntuación no deberá ser inferior a 5´50 puntos.
(Ver requisitos académicos) y ver condiciones específicas en las bases de la beca

REQUISITOS ECONÓMICOS: 
No superar determinados niveles de renta y patrimonio familiares. A efectos de las becas y ayudas al estudio del curso 2016-2017, se computará el ejercicio 2015. Para ver los niveles de patrimonio consultar las bases de la beca. A continuación se presentan los umbrales de renta. 
(Ver requisitos económicos).


CUANTÍAS:
1. Cuantías fijas. 
a) Beca de matrícula. Se aplicará el umbral 3. 
b) Cuantía fija ligada a la renta del estudiante. Se aplicará el umbral 1. (1500 euros)
c) Cuantía fija ligada a la residencia del estudiante durante el curso escolar. Se aplicará el umbral 2. (1500 euros)
2. Cuantía variable. La beca podrá incluir una cuantía variable y distinta para los diferentes solicitantes que resultará de la ponderación de la nota media del expediente del estudiante y de su renta familiar. Se aplicará el umbral 2. (Mínimo de 60 euros). 

BECAS ESPECIALES PARA UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD: 
1. Los estudiantes de enseñanzas universitarias afectados de una discapacidad legalmente calificada de grado igual o superior al 65 por ciento podrán reducir la carga lectiva a matricular en los términos previstos en los artículos 21.5 y 26.4 de esta convocatoria. 
2. Cuando no se haga uso de la matrícula reducida y el estudiante formalice la matrícula en la totalidad de los créditos, las cuantías fijas de las becas que les correspondan se incrementarán en un 50 por ciento, con excepción de la beca de matrícula que se concederá por el importe fijado en el curso 2016- 2017 para los créditos de los que se haya matriculado por primera vez. 
3. La matrícula reducida en el caso de estos estudiantes no comportará la limitación en las cuantías que se establecen en los artículos precedentes para los supuestos de matrícula parcial. 
4. No se concederá beca de matrícula o cuantía ligada a la residencia cuando estos gastos se hallen cubiertos suficientemente por servicios o fondos públicos. 

PLAZO Y FORMA PARA LA SOLICITUD: Del 16 de agosto al 17 de octubre de 2016.


Convocadas becas generales MEC para estudios postobligatorios no universitarios 2016/2017

ESTUDIOS: 

Pueden solicitar estas becas los estudiantes que estén matriculados en el curso 2016-2017 en alguno de los siguientes niveles:

 • Primer y segundo cursos de Bachillerato.
 • Formación Profesional de grado medio y de grado superior.
 • Enseñanzas artísticas profesionales.
 • Enseñanzas deportivas.
 • Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales, incluida la modalidad de distancia.
 • Enseñanzas artísticas superiores.
 • Estudios religiosos superiores.
 • Estudios militares superiores.
 • Cursos de preparación para pruebas de acceso a la Formación Profesional impartidos en centros públicos y privados concertados.
 • Formación Profesional Básica. 

REQUISITOS:
1. No estar en posesión de un título del mismo o superior nivel al correspondiente al de los estudios para los que se solicita la beca.
2. Estar matriculado en alguna de las enseñanzas del sistema educativo español comprendidas en la convocatoria.
3. Requisitos académicos: (Ver requisitos académicos) y ver condiciones específicas en las bases de la beca.
 • Acreditar no estar repitiendo curso.
 • Solicitantes de primer curso: obtener una nota media de 5,50 puntos.
 • En enseñanzas artísticas superiores, estudios religiosos superiores y estudos militares superiores acreditados obtenidos en la prueba o curso de acceso 6,50 puntos.
4. Requisitos de carácter económico: no superar determinados niveles de renta y patrimonio familiares. A efectos de las becas y ayudas al estudio del curso 2016-2017, se computará el ejercicio 2015. Para ver los niveles de patrimonio consultar las bases de la becaA continuación se presentan los umbrales de renta. (Ver requisitos económicos).


CUANTÍAS:
A) Gratuidad de la matrícula: Comprenderá el precio público oficial de los servicios académicos correspondiente a los créditos en que se haya matriculado el estudiante por primera vez en el curso 2016-2017. Se aplicará el umbral 3. 
B) Cuantía fija ligada a la renta del solicitante: 1.500,00 euros. Se aplicará el umbral 1. 
C) Cuantía fija ligada a la residencia del solicitante durante el curso: 1.500,00 euros. Se aplicará el umbral 2. 
D) Beca básica: 200,00 euros para quien no opte a la cuantía fija ligada a la renta. Se aplicará el umbral 3. 
E) Cuantía variable y distinta para los diferentes solicitantes que resultará de la ponderación de la nota media del expediente del estudiante y de su renta familiar y cuyo importe mínimo será de 60,00 euros. Se aplicará el umbral 2. 

PLAZO de presentación de la solicitud: Del 16 de agosto al 3 de octubre del 2016. 

La SOLICITUD se presenta mediante: formulario on-line a través de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. No hay que aportar documentación pues las unidades encargadas de la tramitación consultarán y obtendrán de la administración correspondiente todos los datos necesarios para verificar que se reúnen los requisitos generales, académicos y económicos.

Sólo en determinados supuestos muy específicos se deberá aportar la documentación concreta que se le especificará en el formulario.

ENLACES:
miércoles, 10 de agosto de 2016

Ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso 2016/2017

El Ministerio de Educación publicó la convocatoria de becas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso 2016-2017.Tipo de ayudas que se convocan:

a) Ayudas directas para el alumnado incluyendo al afectado por TDAH (trastorno por déficit de atención por hiperactividad) que requiera por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. 

b) Subsidios por necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastorno grave de conducta para familias numerosas.

c) Ayudas para programas específicos complementarios a la educación reglada para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociado a altas capacidades intelectuales.

Requisitos para la beca a) y b):

1. Acreditar la necesidad específica de apoyo educativo mediante alguna de las siguientes vías: 
 • Certificado de un equipo de valoración y orientación de un centro base del Instituto de Mayores y de Servicios Sociales u órgano correspondiente de la comunidad autónoma.
 • Certificado de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica o del departamento de orientación dependientes de la administración educativa correspondiente.
 • Certificado de discapacidad.
2. Tener cumplidos dos años de edad a 31 de diciembre de 2015. Excepcionalmente, podrán concederse ayudas a alumnos menores de dos años siempre que los equipos correspondientes certifiquen la necesidad de escolarización más temprana por razón de las características de la discapacidad.

3. Estar escolarizado en centro específico, en unidad de educación especial de centro ordinario o en centro ordinario que escolarice alumnos que presentan necesidades educativas especiales, que hayan sido creados o autorizados definitivamente como tales por la administración educativa competente, en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes.

4. Estar cursando alguno de los siguientes niveles educativos:
a) Educación Infantil.
b) Educación Primaria.
c) Educación Secundaria Obligatoria.
d) Bachillerato.
e) Ciclos formativos de grado medio y superior.
f) Enseñanzas artísticas profesionales.
g) Programas destinados a la obtención de una cualificación profesional inicial
h) Formación Profesional Básica.
i) Programas de formación para la transición a la vida adulta.

5. Además para obtener el subsidio se requerirá ser miembro de familia numerosa 
de cualquier categoría, de acuerdo con la normativa vigente.

Requisitos para el alumnado con altas capacidades:

1. Presentar necesidad específica de apoyo educativo asociada a alta capacidad intelectual siempre que dicha necesidad haya sido acreditada mediante certificado de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica o del departamento de orientación dependiente de la administración educativa correspondiente.

2. Tener cumplidos seis años de edad a 31 de diciembre de 2016.

3. Estar cursando alguno de los siguientes niveles educativos:
a) Educación Primaria.
b) Educación Secundaria Obligatoria.
c) Bachillerato.
d) Ciclos formativos de grado medio y superior.
e) Enseñanzas artísticas profesionales


REQUISITOS ECONÓMICOS: Los alumnos no deberán pasar un umbral concreto de renta 2015:

UMBRALES DE RENTA FAMILIAR
Familias de un miembro: 11.937,00 euros
Familias de dos miembros: 19.444,00 euros
Familias de tres miembros: 25.534,00 euros
Familias de cuatro miembros: 30.287,00 euros
Familias de cinco miembros: 34.370,00 euros
Familias de seis miembros: 38.313,00 euros
Familias de siete miembros: 42.041,00 euros
Familias de ocho miembros: 45.744,00 euros

(Ver completos los requisitos económicos)


CUANTÍAS DE LAS BECAS: Dependiendo del tipo de apoyo educativo que reciba el alumno se tienen distintas ayudas:

 • Enseñanza: hasta 862,00 euros.
 • Transporte interurbano: hasta 617,00 euros.
 • Comedor escolar: hasta 574,00 euros.
 • Residencia escolar: hasta 1.795,00 euros.
 • Transporte para traslado de fin de semana de alumnos internos en centros de educación especial: hasta 442,00 euros.
 • Transporte urbano: hasta 308,00 euros.
 • Libros y material didáctico:
*Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional
*Básica y Formación para la transición a la vida adulta: hasta 105,00 euros.
*Resto de niveles de la enseñanza post-obligatoria: hasta 204,00 euros.
 • Reeducación pedagógica o del lenguaje: hasta 913,00 euros para cada una de ellas.
 • Ayuda a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo asociada a altas capacidades intelectuales, una cantidad máxima de 913,00 euros.

Una vez baremadas las solicitudes estas serán ingresadas a partir de noviembre y hasta marzo en las cuentas bancarias que hayan indicado los alumnos y en un solo pago.


Estas ayudas son incompatibles con las becas generales del MEC. 

SOLICITUD:
 • Solicitantes con certificado reconocido de firma electrónica: a través del registro telemático del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, adjuntando un escaneado de los certificados correspondientes.
 • Solicitantes sin certificado reconocido de firma electrónica: imprimirán el modelo de solicitud y lo presentarán, una vez firmado, en el centro educativo en que se van a realizar los estudios en el curso 2016/2017.

El PLAZO va desde el 8 de agosto hasta el 29 de septiembre del 2016. (AMPLIADO PLAZO HASTA EL 6 DE OCTUBRE)

ENLACES: Semana de inmersión lingüística en lingua inglesa para 6º de Primaria e ESO "English Week"


A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria organiza unha serie de actividades de formación que se desenvolverán durante o curso escolar, nun centro residencial situado en Galicia, en réxime de internado onde se estimulará a práctica do idioma co apoio de profesorado nativo en lingua inglesa.PARTICIPANTES:

Poderán participar nesta convocatoria os centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria nos que se impartan ensinanzas de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria.
Cada centro poderá participar cun máximo de 25 alumnos e/ou alumnas, todos do mesmo nivel educativo.

CALENDARIO:
Estas actividades realizaranse en réxime de internado, en períodos semanais de domingo pola tarde ata o sábado seguinte pola mañá. 2. Levaranse a cabo durante os meses de outubro, novembro e decembro de 2016, de acordo co seguinte calendario e distribución.
– 1ª quenda: do 9 de outubro ao 15 de outubro, para alumnado de 6º de educación primaria. 
– 2ª quenda: do 16 de outubro ao 22 de outubro, para alumnado de 6º de educación primaria. 
– 3ª quenda: do 23 de outubro ao 29 de outubro, para alumnado de 6º de educación primaria. 
– 4ª quenda: do 30 de outubro ao 5 de novembro, para alumnado de 1º de ESO. 
– 5ª quenda: do 6 ao 12 de novembro, para alumnado de 2º de ESO. 
– 6ª quenda: do 13 ao 19 de novembro, para alumnado de 3º de ESO. 
– 7ª quenda: do 20 ao 26 de novembro, para alumnado de 4º de ESO. 
Centros privados concertados: 
– 8ª quenda: do 27 de novembro ao 3 de decembro, para alumnado de 6º de educación primaria.
– 9ª quenda: do 4 de decembro ao 10 de decembro, para alumnado de 1º e 2º de ESO. 
– 10ª quenda: do 11 de decembro ao 17 de decembro, para alumnado de 3º e 4º de ESO.

SOLICITUDES:
As solicitudes deberán presentarse polos centros preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
O prazo remata o 16 de setembro de 2016. 

FINANCIAMENTO:
O programa inclúe:
1. Os monitores ou as monitoras que acompañarán o alumnado en cada un dos grupos durante a actividade.
2. Os gastos de docencia e o material escolar.
3. As actividades culturais e complementarias dos cursos.
4. Os gastos de mantenza e aloxamento.
5. Certificado de realización da actividade.
6. Seguro de accidentes e de responsabilidade civil.

ENLACES:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...