Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

lunes, 12 de junio de 2017

As "novas" condicións de titulación na ESO en Galicia

Imagen de Pixabay

Hai uns días o Ministerio de Educación publicou o Real Decreto 562/2017 do 2 de xuño, coas novas e transitorias condicións para titular na ESO e no Bacharelato, ata a entrada en vigor da normativa resultante do Pacto de Estado social e político pola educación. ENLACE.

Tralo novo marco normativo a Consellería publica a Resolución do 9 de xuño coas Instrucións para a adopción das medidas necesarias para a aplicación do disposto no Real Decreto 562/2017, de 2 de xuño, e ademáis publica na mesma resolución un modelo de Consello Orientador da ESO.ESTES SON OS NOVOS CRITERIOS EN GALICIA:

Para titular na ESO requírese:
  • A superación de todas as materias de ESO ou a avaliación negativa nun máximo de dúas materias, sempre que non sexan simultáneamente unha lingua cooficial e matemáticas:
             LINGUA CASTELÁ E LITERATURA + MATEMÁTICAS
             LINGUA GALEGA E LITERATURA + MATEMÁTICAS
  • As materias coa mesma denominación en diferentes cursos considéranse como materias distintas. 
  • Sen prexuício do anterior, para obter o título será necesario que o equipo docente considere que o alumno ten acadados os obxectivos da etapa e adquiridas as competencias correspondentes. 
O alumnado de FP Básica:
Poderán acadar o título de ESO se superan os módulos asociados ós bloques comúns e se o equipo de profesores considera que ten acadados os obxectivos e as competencias da ESO. 

O artigo 2.5 do Real decreto 562/2017, do 2 de xuño, polo que se regulan as condicións para a obtención dos títulos de graduado en educación secundaria obrigatoria e de bacharel, de acordo co disposto no Real decreto lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, establece que os alumnos e as alumnas que obteñan un título de formación profesional básica poderán obter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria sempre que, na avaliación final do ciclo formativo, o equipo docente considere que teñan alcanzados os obxectivos da educación secundaria obrigatoria e adquiridas as competencias correspondentes. Con carácter previo á avaliación final de ciclos, o equipo docente establecerá os criterios en relación cos obxectivos e coas competencias que se consideran adecuados para realizar a proposta de título de ESO.

Nestes casos, a cualificación final de educación secundaria obrigatoria será a cualificación media obtida nos módulos asociados aos bloques comúns previstos no artigo 42.4 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


Nota media de ESO:
  • A nota media de ESO calcúlase realizando a media de todas as materias con dous decimais, redondeando á centésima máis próxima. 
  • No caso dos alumnos que proceden de PMAR na nota media final non se terán en conta as materias pendentes non superadas antes de acceder ó programa se as materia están incluídas nalgùn dos ámbitos e superase ditos ámbitos. 
  • No caso de FP Básica a media do título de ESO será a nota media dos módulos asociados ós bloques comúns. 
  • Que acade unha media de 9 como mínimo, despois de facer a media, poderá obter a distinción de Matrícula de Honra. 
  • O título de ESO permitirá acceder a calquera ensinanza independientemente do itinerario cursado en 4º. 

Consello orientador: 
Ó remate de cada curso de ESO emitiráselles ós pais un consello orientador co itinerario máis adecuado a seguir, que formará parte do seu expediente. 

Enlaces:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...