Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

domingo, 24 de febrero de 2019

Recopilación de la legislación de orientación educativa en Galicia

Comparto un documento elaborado por Manuel Torres Vizcaya y Mª Adoración de la Fuente Fernández (inspectores de educación), que presentaron en las  XORNADAS DE COORDINACIÓN ENTRE EOE E DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN en 2018, en Pontevedra. 

En el documento se recoge la legislación vigente hasta el momento, relacionada con la orientación educativa, a la que habría que incluír la publicada hasta la actualidad.A continuación comparto la legislación recopilada y poco a poco iré añadiendo los enlaces.


NORMATIVA RELACIONADA CON LA ATENCIÓN Á  LA DIVERSIDAD Y CON LA ORIENTACIÓN


Normativa internacional:
  1. Declaraciónuniversal sobre a diversidade cultural: Adoptada pola 31ª reunión daConferencia Xeral da UNESCO París, 2 de novembro de 2001.
  2. Convención sobre os dereitos das persoas con discapacidade (13-12-2006).

Normativa nacional:

1.    LEI ORGÁNICA 2/2006, do 3 de maio, de Educación. Capítulo 1, artigo 1 e); artigo 4; artigo 19; capítulo 3, artigo 22; artigo 26; título II, capítulo 1, sección primeira, artigo 74; título III, capítulo III, artigo 102; capítulo II, artigo 111; título V, capítulo II, artigo 121; título VIII, artigo 157.

2.    LEI ORGÁNICA 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (BOE 10-12-2013). Preámbulo. Artigo único, 57, apartados 1 e 2 do artigo 71 da LOE; 59, sección 4ª, artigo 79 bis.

3.    LEI 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia (BOE 29-7-2015). Artigo 1º, título 1; artigo 11.2, m).

4.    REAL DECRETO-LEI 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (BOE 10-12-2016).

5.    REAL DECRETO 334/1985, do 6 de marzo, de ordenación da Educación Especial (BOE 16-3-1985).

6.    REAL DECRETO 943/2003, do 18 de xullo, polo que se regulan as condiciones para flexibilizar a duración dos diversos niveis e etapas do sistema educativo para os alumnos superdotados intelectualmente (BOE 31-7-2003).

7.    REAL DECRETO 1190/2012, do 3 de agosto, polo que se modifican o Real Decreto 1513/2006, do 7 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas da Educación Primaria, e o Real Decreto 1631/2006, do 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas correspondentes á Educación Secundaria Obrigatoria (BOE 4-8-2012). Artigo 1º.

8.    REAL DECRETO 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da Educación Primaria (BOE 1-3-2014). Artigo 9, 10, 15.

9.    ORDEN EDU/2949/2010, do 16 de novembro, pola que se crea o Foro para a Inclusión Educativa do Alumnado con Discapacidade e establécense as súas competencias, estrutura e réxime de funcionamento (BOE 18-11-2010).

10.  ORDEN ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relaciones entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE 29-1-2015).

11.  LEI 26/2011, do 1 de agosto, de adaptación normativa á Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade. Preámbulo.

12.  LEI 27/2007, do 23 de outubro, pola que se recoñecen as linguas de signos españolas e regúlanse os medios de apoio á comunicación oral das persoas xordas, con discapacidade auditiva e xordocegas. Capítulo 1, artigo 7;

13.  LEI ORGÁNICA 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores.

14.  ORDEN EDU/2949/2010, do 16 de novembro, pola que se crea o Foro para a Inclusión Educativa do Alumnado con Discapacidade e establécense as súas competencias, estrutura e réxime de funcionamento.

15.  ORDEN ECD/2489/2012, do 14 de novembro, pola que se modifica a Orde EDU/2949/2010, do 16 de novembro, pola que se crea o Foro para a Inclusión Educativa do Alumnado con Discapacidade e establécense as súas competencias, estrutura e réxime de funcionamento.

16.  ORDEN SSI/1474/2014, do 28 de xullo, pola que se modifica a Orden de 2 de novembro de 2000, pola que se determina a composición, organización e funcións dos Equipos de Valoración e Orientación dependentes do Instituto de Maiores e Servizos Sociais e que desenvolve o procedemento de actuación para a valoración do grao de discapacidade dentro do ámbito da Administración Xeral do Estado.

17.  REAL DECRETO LEXISLATIVO 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.

18.  REAL DECRETO 240/2007, do 16 de febreiro, sobre entrada, libre circulación e residencia en España de cidadáns dos Estados membros da Unión Europea e doutros Estados parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo.


19.  REAL DECRETO 1630/2006, do 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas do segundo ciclo de Educación Infantil. Artigo 8.ºº

20.  REAL DECRETO 1513/2006, do 7 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas na Educación Primaria (na actualidade este R.D. só se aplica aos cursos pares 2,4 e 6 de Educación Primaria e en segundo ciclo de Educación Infantil). Artigo 13, 14.

21.  REAL DECRETO 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico de Educación Primaria (decreto en vixencia para os cursos impares 1, 3 e 5). Artigo 9, 10, 15.

22.  LEI 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade.

Normativa autonómica:

1.    ORDE do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral. Capítulo 2, artigo 4,

2.    DECRETO 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria. Título III, capítulo 1, artigo 57 h), artigo 90 f), Corrección de erros.-Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria. - Na páxina 9.276, 2ª columna, no artigo 57.h) onde di: «As medidas de atención á diversidade e se é o caso», débese eliminar na súa totalidade.

4.    DECRETO 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria. Título IV, capítulo II, artigo 94 e), artigo 96 i).

5.    ORDE do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do ditame de escolarización.

6.    ORDE do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento para flexibiliza- la duración do período de escolarización obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual.

7.    DECRETO 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

8.    ORDE do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 120/1998.


9.    LEI 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.

10.  DECRETO 35/2000, do 28 de xaneiro do 2000, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento e execución da lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.

11.  DECRETO 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias. Título II, capítulo II, artigo 19 h), capítulo III, artigo 27 i), capítulo VII, artigo 39 e), artigo 41 g), título III, capítulo II, artigo 66.1 f).

12.  ORDE do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non universitario con necesidades educativas especiais

13.  ORDE do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención específica ó alumnado procedente do estranxeiro

14.  RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2004, da Dirección Xeral de Centros e Ordenación Educativa, pola que se ditan instrucións para os departamentos de orientación dos centros de educación especial

15.  CIRCULAR 9/1999 da Dirección Xeral de Ordenación Educativa e Formación Profesional pola que se ditan instrucións para a atención á diversidade na Educación Secundaria Obrigatoria.

16.  CIRCULAR 18/2007 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación Educativa e de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais pola que se ditan instrucións para unificar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional das ensinanzas escolares de Galicia.

17.  CIRCULAR 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria

18.  CIRCULAR 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para coordinar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia

19.  DECRETO 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. Disposición adicional terceira.


20.  LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.

21.  DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

22.  LEI 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia

23.  DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.

24.  DECRETO 74/2013, do 18 de abril, polo que se modifica o Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, para a súa adaptación á Directiva 95/16/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de xuño, sobre aproximación das lexislacións dos Estados membros relativas a ascensores.

25.  DECRETO 183/2013, do 5 de decembro, polo que se crea a Rede galega de atención temperá.

26.  LEI 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade.

27.  ORDE do 1 de abril de 2013 pola que se aproba o modelo de informe social unificado para a área de dependencia, discapacidade e promoción da autonomía persoal e apróbase a súa utilización no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

28.  ORDE do 16 de xuño de 2016 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2016/17.

29.  ORDE do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18. (Disposición adicional segunda. Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo).

30.  LEI orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor. Artigo 11 m).

31.  LEI orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

32.  LEI 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade. Capítulo II.


33.  LEI 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes. Titulo I, capítulo 1.

34.  LEI 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Título I, capítulo I, artigo 6 (pto. 2); título II, capítulo V, artigo 46.

35.  LEI 5/2010, do 23 de xuño, pola que se establece e regula unha rede de apoio á muller embarazada. Artigo 5, pto. 4 e 5.

36.  REAL DECRETO 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria. Título I, Artigo 3; título II, título III, título IV; disposición adicional segunda.

37.  DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Capítulo III, sección 2ª, artigo 19 g), artigo 26; capítulo V.

38.  CONVENCIÓN do 13 de decembro de 2006 sobre os dereitos das persoas con discapacidade.

39.  RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2016-17. Sétimo: Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

40.  RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de Educación Primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2016-17. Sétimo: Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

41.  RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da  avaliación individualizada de terceiro curso de Educación Primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2016-17. Oitavo: Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

42.  ORDE do 13 de xullo de 2015, pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e admisión nestas ensinanzas. Capítulo III, artigo 11, 1 b), artigo 13.3; capítulo IV, artigo 20.3; capítulo VI; disposición adicional 2ª

43.  RESOLUCIÓN do NOR15 de xullo do 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/ 2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Capítulo II, artigo 11.

44.  DECRETO 70/2017, do 313 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG do 1 de agosto).


Normativa de orientación:

1.    ORDE do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículum nas ensinanzas de réxime xeral.
2.    DECRETO 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria.
3.    DECRETO 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria.
4.    ORDE do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do dictame de escolarización.
5.    ORDE do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento para flexibilizar a duración do período de escolarización obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual.
6.    DECRETO 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.
7.    ORDE do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 120/1998.
8.    LEI 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.
9.    DECRETO 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias.
10.  ORDE do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non universitario con necesidades educativas especiais.
11.  ORDE do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención específica ao alumnado procedente do estranxeiro.
12.  REAL DECRETO 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los alumnos superdotados intelectualmente.
14.  RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2004, da Dirección Xeral de Centros e Ordenación Educativa, pola que se ditan instrucións para os departamentos de orientación dos centros de educación especial.
15.  CIRCULAR 18/2007 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación Educativa e de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais pola que se ditan instrucións para unificar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional das ensinanzas escolares de Galicia.
16.  CIRCULAR 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria.
17.  CIRCULAR 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para coordinar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.
18.  LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.
19.  DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
20.  LEI 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia.
21.  DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.

Protocolos:


1.    Protocolo de Identidade de Xénero.
2.    Protocolo de Protección de datos.
3.    Orientacións sobre Plan de Convivencia.
4.    Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020. Informe de diagnose.
5.    Protocolo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia.
6.    Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos ámbitos educativo e sanitario.
7.    Protocolo de Atención educativa domiciliaria.
8.    Protocolo de Urxencias Sanitarias e Enfermidade Crónica. Addenda Diabete.
9.    Procedemento corrector de condutas contrarias ás normas de convivencia, adaptado ás Leis 39/2015 e 40/2015.
10.  Protocolo xeral para a prevención, detección e tratamento do acoso e ciberacoso escolar adaptado ás Leis 39/2015 e 40/2015.
11.  Estratexia galega de convivencia escolar 2015-2020.
12.  Protocolo de Coordinación, Intervención e Derivación Interinstitucional en Atención Temperá.
13.  Protocolo de Tratamento Educativo do Alumnado con Trastorno do Espectro do Autismo (TEA).
14.  Protocolo de Coordinación e Cooperación Institucional fronte á Violencia de Xénero na Comunidade Autónoma de Galicia.
15.  Protocolo de prevención, detección e intervención do risco suicida no ámbito educativo.
16.  Protocolo para a atención educativa do alumnado coa síndrome de Down e/ou con discapacidade.
17.  Protocolo para a atención educativa ao alumnado con discapacidade auditiva.


Convenios subscritos:

1.    Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e O. U. da Xunta de Galicia e as Fundacións María José Jove e INGADA para a difusión e fomento,dun programa de formación para o tratamento do alumnado con TDAH.

2.    Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña (ABAC).

3.    Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Asociación de Trastornos do Espectro Autista de Vigo (TEAVI).

4.    Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Asociación de Padres de Persoas con Parálise Cerebral (ASPACE).

5.    Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Federación Autismo Galicia.

6.    Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e O. U. da Xunta de Galicia e a Organización Nacional de Cegos Españois para o establecemento de medidas encamiñadas á atención das persoas con discapacidade visual.

7.    Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e O. U. da Xunta de Galicia e a Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia) para  favorecer a atención educativa ao alumnado con Síndrome de Down ou D.I.

9.    Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e O. U. da Xunta de Galicia e a Fundación Paideia Galiza para a realización e promoción de actividades de carácter educativo, social e cultural en centros educativos.

10.  Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Asociación ASPANAES.

11.  Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Asociación Raiolas.

12.  Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e ASPERGA (Asociación Galega de familias de persoas afectadas pola síndrome de Asperger).

13.  Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade(COGAMI).

14.  Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Fundación Secretariado Xitano.

15.  Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Federación de Asociacións Galegas de Familiares de Enfermos de Alzhéimer e outras Demencias.

16.  Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Federación Galega de Asociacións de Persoas con TDAH.

17.  Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia para a Atención ao Alumnado Xordo, Xordo-cego e/ou con Discapacidade Auditiva.

18.  Convenio de colaboración educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral.

19.  Convenio entre o Servizo Galego de Saúde e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. En situacións de compromiso da saúde que require hospitalización (atención educativa hospitalaria).

20.  Convenio de colaboración educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación  Universitaria da Xunta de Galicia e a Asociación B.A.T.A. (Baión, Asociación para o Tratamento do Autismo).


Acuerdos y planes:

1.    Acordo de colaboración entre a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria en materia de ensino non universitario en centros de reeducación de menores.

2.    Marco estratéxico Educación e Formación 2020 (ET2020): novo marco estratéxico para a cooperación europea no ámbito da educación e a formación baseado nos logros do seu antecesor, o programa de traballo ET2010.

3.    Estratexia de inclusión social de Galicia (2014-2020).

4.    Estratexia galega de Discapacidade 2015-2020.

5.    Axenda galega de atención temperá.

6.    I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020.

7.    Acordo marco de colaboración, en Educación para a mellora da seguridade, entre o ministerio de educación e ciencia e o ministerio de interior.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...