Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Todas las entradas están organizadas en 10 categorías principales, que puedes consultar en la cabecera o en el margen derecho: Orientación académica y profesional, Técnicas de estudio, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos, Gestión del Departamento de Orientación, IES A Sardiñeira.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

miércoles, 9 de marzo de 2016

Como é o BACHARELATO según a LOMCE (Galicia)

1. Os diferentes itinerarios de 1º e 2º de Bacharelato:

1ºBACHARELATO

2º BACHARELATO


2. Como se denominan as materias de 1º e 2º de Bacharelato:

3. Materias de 2º curso que esixen continuidade das de 1º curso: 


4. Principais características do Bacharelato LOMCE:

ACCESO: 
 • Estar en posesión do título de ESO e superar a avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria pola opción de ensinanzas académicas.
 • O título de Técnico de Artes Plásticas e Deseño e o título Técnico Deportivo permitirá o acceso a calquera das modalidades de Bacharelato.

PERMANENCIA: 
Catro anos.

ORGANIZACIÓN: 
As ensinanzas organízanse en materias troncais, específicas e de libre configuración. Estrutúrase en 3 modalidades
a) Ciencias. 
b) Humanidades e Ciencias Sociais (itinerario Humanidades e itinerario Ciencias Sociais)
c) Artes. 

AVALIACIÓN: 
A Consellería regulará as condicións para que os centros organicen as oportunas probas extraordinarias e programas individualizados.


AVALIACIÓN FINAL DE BACHARELATO:

Ao finalizar Bacharelato os alumnos e alumnas realizarán unha avaliación individualizada na que se comprobará o logro dos obxectivos desta etapa e o grao de adquisición das competencias correspondentes en relación coas seguintes materias:
a) Todas as materias xerais cursadas no bloque de materias troncais. No suposto de materias que impliquen continuidade, terase en conta só a materia cursada en segundo curso.
b) Dúas materias de opción cursadas no bloque de materias troncais, en calquera dos cursos. As materias que impliquen continuidade entre os cursos primeiro e segundo só computarán como unha materia; neste suposto terase en conta só a materia cursada en segundo curso.
c) Unha materia do bloque de materias específicas cursada en calquera dos cursos, que non sexa Educación Física nin Relixión.

 • Só poderán presentarse a esta avaliación aqueles alumnos e alumnas que obtivesen avaliación positiva en todas as materias. Para estes efectos, só se computarán as materias que como mínimo o alumno ou a alumna deben cursar en cada un dos bloques. No bloque de materias de libre configuración autonómica só se computará Lingua Galega e Literatura, con independencia de que os alumnos e as alumnas poidan cursar máis materias do devandito bloque.
 • A superación desta avaliación requirirá unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10.
 • Os alumnos e alumnas que non superasen esta avaliación, ou que desexen elevar a súa cualificación final de Bacharelato, poderán repetir a avaliación en convocatorias sucesivas, previa solicitude. Tomarase en consideración a cualificación máis alta das obtidas nas convocatorias ás que se concorreu.
 • Celebraranse dúas convocatorias anuais, unha ordinaria e outra extraordinaria.
 • No caso de alumnos e alumnas que desexen obter o título de Bacharelato por máis dunha modalidade, poderán solicitar que se lles avalíe das materias xerais e de opción da súa elección do bloque de materias troncais, correspondentes ás modalidades escollidas.
 • A consellería con competencias en educación poderá establecer medidas de atención personalizada dirixidas a aqueles alumnos e alumnas que, téndose presentado á avaliación final de Bacharelato, non a superasen.
 • o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte establecerá para todo o sistema educativo español as características das probas, deseñaraas e establecerá o seu contido para cada convocatoria.
 • A materia de Lingua Galega e Literatura terase en conta para o cálculo da nota obtida nas devanditas avaliacións finais na mesma proporción que a materia de Lingua Castelá e Literatura. Terán exención da realización destas probas os alumnos e as alumnas que estean exentos/as de cursar ou de ser avaliados/as da materia Lingua Galega e Literatura, segundo a normativa autonómica correspondente.

PROMOCIÓN E REPETICIÓN:

 • Para promocionar de 1º a 2º hai que superar as materias cursadas ou ter avaliación negativa en dúas materias, como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso das materias pendentes de primeiro.
 • Para a promoción só se computarán as materias que como mínimo o alumno ou a alumna deben cursar en cada un dos bloques. No bloque de materias de libre configuración autonómica só se computará Lingua Galega e Literatura, con independencia de que os alumnos e as alumnas poidan cursar máis materias do devandito bloque
 • Os alumnos e alumnas poderán repetir cada un dos cursos de Bacharelato unha soa vez como máximo, se ben excepcionalmente poderán repetir un dos cursos una segunda vez, previo informe favorable do equipo docente.
 • A consellería establecerá as condicións nas que un alumno ou alumna que cursase o primeiro curso de bacharelato nunha determinada modalidade poida pasar ao segundo nunha modalidade distinta. 
 • Os alumnos e as alumnas que ao termo do segundo curso tivesen avaliación negativa nalgunhas materias poderán matricularse delas sen necesidade de cursar de novo as materias superadas ou optar por repetir o curso completo.

TITULACIÓN:

 • O Título de Bacharel facultará para acceder ás distintos ensinanzas que constitúen a educación superior.
 • Para obter o título de Bacharel será necesaria a superación da avaliación final de Bacharelato, así como unha cualificación final de Bacharelato igual ou superior a 5 puntos sobre 10. 
 • A cualificación final desta etapa deducirase da seguinte ponderación: 
a) Cun peso do 60 %, a media das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das materias cursadas en Bacharelato. 
b) Cun peso do 40 %, a nota obtida na avaliación final de Bacharelato.

ANULACIÓN DE MATRÍCULA:

 • O alumnado poderá solicitar a anulación de matrícula á dirección do centro docente, antes do 30 de abril, cando circunstancias de doenza prolongada, incorporación a un posto de traballo ou obrigas de tipo familiar ou persoal impidan seguir, en situación normal, os estudos.
 • A solicitude, á que cumprirá achegar as xustificacións pertinentes, será resolta nun prazo de 10 días pola dirección do centro. No caso dos centros privados, a competencia da devandita anulación corresponderalle ao director ou á directora do centro público a que estea adscrito.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE:

 • Na organización dos estudos de Bacharelato prestarase especial atención aos alumnos e alumnas con necesidade específica de apoio educativo. Neste sentido, correspóndelle a Consellería establecer as condicións de accesibilidade e deseño universal e os recursos de apoio que favorezan o acceso ao currículo do alumnado con necesidades educativas especiais, e adaptar os instrumentos e no seu caso os tempos e apoios que aseguren unha correcta avaliación deste alumnado 
 • A escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais, flexibilizarase nos termos que determine a normativa vixente.


Toda a información está elaborada e extraída a partir da seguinte lexislación:

martes, 8 de marzo de 2016

Como é a ESO según a LOMCE (Galicia)

1. Como se organizan os novos itinerarios na ESO coa LOMCE: 


2. Como se denominan cada unha das materias da ESO:
En ESO terás que estudar varios tipos de materias: troncias (xerais e de opción), específicas e de libre configuración. 

DENOMINACIÓN DAS MATERIAS DE ESO
MATERIAS TRONCAIS XERAIS
-          Bioloxía e Xeoloxía
-          Física e Química
-          Xeografía e Historia
-          Lingua Castelá e Literatura
-          Matemáticas
-          Primeira Lingua Estranxeira
MATERIAS TRONCAIS DE OPCIÓN

                                     
-          Matemáticas académicas
-          Matemáticas aplicadas
-          Bioloxía e Xeoloxía (en 4º)
-          Economía
-          Física e Química  (en 4º)
-          Latín
-          Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional
-          Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial
-          Tecnoloxía (en 4º)
MATERIAS ESPECÍFICAS
-          Educación Física
-          Educación Plástica, Visual e Audiovisual
-          Segunda Lingua Estranxeira
-          Música
-          Tecnoloxía (en 2º e 3º)
-          Relixión
-          Valores Éticos
-          Artes Escénicas e Danza
-          Cultura Científica
-          Cultura Clásica
-          Filosofía
-         Tecnoloxías da Información e a Comunicación
MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
LC Autonómica
-          Lingua Galega e Literatura
-          Educación Financeira
-          Investigación e tratamento da información.
-          Oratoria
-          Paisaxe e sustentabilidade.
-       Programación
-          Promoción de estilos de vida saudable.
-          Xadrez.
LC
do centro
-          Horario destinado a reforzo e/ou afondamento dalgunha materia, ou materia propia do centro.


3. Cales son as principais características da ESO coa LOMCE:

ORGANIZACIÓN XERAL
 • A etapa de ESO comprende dous ciclos:
              1º Ciclo: 1º, 2º e 3º curso.
              2º Ciclo: 4º curso con carácter propedéutico
 • Haberá tres tipos de materias: troncais, específicas e de libre configuración autonómica.
 • Poderase escoller cursar o 4º curso da ESO por unha das dúas seguintes opcións: 
            a) Opción de ensinanzas académicas para a iniciación ao Bacharelato. 
            b) Opción de ensinanzas aplicadas para a iniciación á Formación Profesional.
 • Non serán vinculantes as opcións cursadas en 3º curso de ESO.
AVALIACIÓN FINAL DE ESO:
 • Ao finalizar o 4º curso, os alumnos realizarán unha avaliación individualizada pola opción de ensinanzas académicas ou pola de ensinanzas aplicadas.
 • Materias obxeto de avaliación:
a) Todas as materias xerais cursadas no bloque de materias troncais, salvo Bioloxía e Xeoloxía e Física e Química, das que o alumno ou alumna será avaliado se as escolle entre as materias de opción, segundo se indica no parágrafo seguinte. 

b) Dúas das materias de opción cursadas no bloque de materias troncais, en 4º curso. 

c) Unha materia do bloque de materias específicas cursada en calquera dos cursos, que non sexa Educación Física, Relixión, ou Valores Éticos.


 • Poderán presentarse a esta avaliación aqueles alumnos e alumnas que obtivesen ben avaliación positiva en todas as materias, ou ben negativa nun máximo de dúas materias sempre que non sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. Para estes efectos: 
1º) Só se computarán as materias que como mínimo o alumno ou alumna debe cursar en cada un dos bloques. 

2º) No bloque de materias de libre configuración autonómica só se computará Lingua Galega e Literatura, con independencia de que os devanditos alumnos e alumnas poidan cursar máis materias do referido bloque. 

3º) As materias coa mesma denominación en diferentes cursos de ESO consideraranse como materias distintas.

 • A materia de Lingua Galega e Literatura terase en conta para o cálculo da nota obtida nas devanditas avaliacións finais na mesma proporción que a materia de Lingua Castelá e Literatura. Terán exención da realización destas probas os alumnos e as alumnas que estean exentos/as de cursar ou de ser avaliados/as da materia Lingua Galega e Literatura, segundo a normativa autonómica correspondente.
 • A superación desta avaliación requirirá unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10.
 • Os alumnos poderán realizar a avaliación por calquera das dúas opcións de ensinos académicos ou de ensinos aplicados, con independencia da opción cursada en 4º de ESO, ou por ambas opcións na mesma convocatoria. No caso de que realicen a avaliación por unha opción non cursada, avaliaráselles das materias requiridas para superar a avaliación final pola devandita opción que non tivesen superadas, elixidas polo propio alumno dentro do bloque de materias troncais.
 • Os alumnos que non superasen a avaliación pola opción escollida, ou que desexen elevar a súa cualificación final de ESO, poderán repetir a avaliación en convocatorias sucesivas, previa solicitude. 
 • Os alumnos que superasen esta avaliación por unha opción poderán presentarse de novo á avaliación pola outra opción se o desexan, e, de non superala en primeira convocatoria, poderán repetila en convocatorias sucesivas, previa solicitude. Tomarase en consideración a cualificación máis alta das obtidas nas convocatorias que o alumno superase. Non será necesario que se avalíe de novo ao alumnado que se presente en segunda ou sucesivas convocatorias das materias que xa superase, salvo que desexe elevar a súa cualificación final.
 • Celebraranse cando menos dúas convocatorias anuais, unha ordinaria e outra extraordinaria.
 • A Consellería poderá establecer medidas de atención personalizada dirixidas a aqueles alumnos e alumnas que, presentándose á avaliación final de ESO, non a superaran.

PROMOCIÓN E REPETICIÓN NA ESO:

 • Os alumnos promocionarán de curso cando superen todas as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en 2 materias como máximo.
 • Repetirase curso con avaliación negativa en 3 ou máis materias, ou en 2 materias que sexan Lingua Galega e Literatura ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas de forma simultánea. 
 • De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción de un alumno con avaliación negativa en 3 materias cando se dean conxuntamente as seguintes condicións:
a) Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura ou Lingua Castelá e Literatura, e Matemáticas,

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa non impide ao alumno ou alumna seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución académica,

c) Que se apliquen ao alumno as medidas de atención educativa propostas no consello orientador.

 • Poderá tamén autorizarse de forma excepcional a promoción dun alumno con avaliación negativa en 2 materias que sexan Lingua Galega e Literatura ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas de forma simultánea cando o equipo docente considere que o alumno ou alumna pode seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución académica, e sempre que se apliquen ao alumno ou alumna as medidas de atención educativa propostas no consello orientador.
 • Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o alumno debe cursar en cada un dos bloques. 
 • No bloque de materias de libre configuración autonómica só se computará Lingua Galega e Literatura, con independencia de que os alumnos poidan cursar máis materias do devandito bloque. 
 • As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da ESO consideraranse como materias distintas. 
 • Quen promocione sen superar todas as materias deberán matricularse das materias non superadas, seguirán os programas de reforzo que estableza o equipo docente e deberán superar as avaliacións correspondentes aos devanditos programas de reforzo. 
 • Quen non promocione deberá permanecer un ano máis no mesmo curso. 
 • Poderase repetir o mesmo curso unha soa vez e dúas veces como máximo dentro da etapa. Cando esta segunda repetición deba producirse en 3º ou 4º, prolongarase un ano o límite de idade (ata os 19 anos).
 • Excepcionalmente, un alumno ou alumna poderá repetir unha segunda vez en 4º curso se non repetiu nos cursos anteriores da etapa.

CONSELLO ORIENTADOR:

 • Ao final de cada un dos cursos de ESO entregarase aos pais, nais ou titores legais de cada alumno un consello orientador, que incluirá unha proposta do itinerario máis adecuado a seguir, así como a identificación, mediante informe motivado, do grao do logro dos obxectivos da etapa e de adquisición das competencias correspondentes que xustifica a proposta. 
 • Se se considerase necesario, o consello orientador poderá incluír unha recomendación sobre a incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento ou a un ciclo de Formación Profesional Básica. 
 • O consello orientador incluirase no expediente do alumno.

OBTENCIÓN DO TÍTULO DE ESO:

 • Para obter o título de Graduado en ESO será necesaria a superación da avaliación final, así como unha cualificación final desta etapa igual ou superior a 5 puntos sobre 10. 
 • A cualificación final da ESO deducirase da seguinte ponderación
a) Cun peso do 70 %, a media das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das materias cursadas en ESO
b) Cun peso do 30 %, a nota obtida na avaliación final da ESO.

 • En caso de que o alumno superase a avaliación polas 2 opcións de avaliación final, para a cualificación final tomarase a máis alta das que se obteñan tendo en conta a nota obtida en ambas as dúas opcións. 
 • En caso de que se obteña o título de Graduado en ESO pola superación da proba para persoas maiores de 18 anos, a cualificación final da ESO será a obtida na devandita proba.
 • No título deberá constar a opción ou opcións polas que se realizou a avaliación final, así como a cualificación final da ESO.
 • O título de Graduado en ESO permitirá acceder ás ensinanzas postobrigatorias.
 • Os alumnos que cursen a ESO e non obteñan o título ao que se refire este artigo recibirán unha certificación con carácter oficial e validez en toda España. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE:

 • Adaptacións do currículo
 • Integración de materias en ámbitos
 • Agrupamentos flexibles
 • Apoio en grupos ordinarios
 • Desdobramentos de grupos
 • Oferta de materias específicas
 • Programas de mellora da aprendizaxe e o rendemento
 • Outros programas de tratamento personalizado para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo
Os centros terán autonomía para organizar os grupos e as materias de maneira flexible e para adoptar as medidas de atención á diversidade máis adecuadas ás características do seu alumnado e que permitan o mellor aproveitamento dos recursos de que dispoña.

A escolarización do alumnado con necesidades educativas especiais en centros ordinarios poderá prolongarse un ano máis.


Toda a información está elaborada e extraída a partir da seguinte lexislación:

lunes, 7 de marzo de 2016

#Oriéntate y conoce todos los estudios y grados en el Blog Orientapas

Comparto una recopilación que he realizado con todas las entradas elaboradas por Alberto Del Mazo en su Blog Orientapas. Contiene información clave para conocer practicamente todos los estudios y grados. 
Aunque la oferta de estudios está adaptada a la Comunidad de Madrid, toda la demás información que nos proporciona es de interés para el resto de las comunidades. 
Alberto nos ha presentado en su blog estas 47 entradas sobre estudios y carreras en la Semana de la Tuitorientación 2016, que forma parte del conjunto de Tuits que el equipo de Tuitorientadores ha realizado esta semana con el hashtag #Oriéntate. 


O CONSULTA AQUÍ LA RECOPILACIÓN DE LAS 47 ENTRADAS SOBRE TODOS LOS ESTUDIOS Y CARRERAS
#Oriéntate y conoce todos los estudios en Orientapas, by monicadizbesada

domingo, 6 de marzo de 2016

Guia PreUniversia 2016: "Qué hacer después del instituto"

Comparto esta guia para orientar a pre-universitarios/as, editada por UNIVERSIA, con información para los alumnos que terminen bachillerato. 

Fuente: Este recurso lo han compartido muchos compañeros/as en sus blogs, pero citaré a COPOE, donde lo vi inicialmente. 

Información de la guia:

 • Opciones después de bachillerato
 • La FP de grado superior
 • Consejos  para la PAU, 
 • La universidad
 • Elección de la carrera profesional
 • El mercado laboral
 • Mobilidad internacional

Accede a la guia en PDF tocando la imágen o abre este ENLACERecursos online para orientarse en Bachillerato

Comparto este trabajo excelente que nos hace llegar la Orientadora Mabel Villaescusa a través de las redes sociales, elaborada por ella misma y Javier Agustí. Se trata de una presentación que recopila muchos recursos (blogs, apps, vídeos, ...) para la orientación académica de los alumnos de bachillerato. 


"Los títulos de FP que triunfaron en 2015"

Enlazo una entrada del blog "Edulcoro el empleo 2.0" sobre los títulos de Formación Profesional de grado medio y superior que gozaron de mayores contrataciones registradas en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) en 2015.

miércoles, 2 de marzo de 2016

El sexo sentido. Documental sobre niños/as y adolescentes transexuales

Disforia de género, trastorno de identidad del género, transexualidad, ... incongruencias biológicas reales que a veces no se aceptan ni se respetan, pero que se pueden detectar ya a partir de los 3 años de edad. 
En  RTVE (Televisión a la carta) disponemos de un documental, retransmitido en 2014, con algunas claves detectarlo y con testimonios de niños y adolescentes. 
Este magnífico documental ha sido premiado por diferentes colectivos por el cuidadoso trabajo realizado. Para ver más sobre este documental accede a este ENLACE


(Fuente: mi compañera Victoria, a la que le encantan los
 documentales y que me envía siempre temas muy interesantes)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...