Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Todas las entradas están organizadas en 10 categorías principales, que puedes consultar en la cabecera o en el margen derecho: Orientación académica y profesional, Técnicas de estudio, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos, Gestión del Departamento de Orientación, IES A Sardiñeira.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

martes, 23 de mayo de 2017

Convocadas axudas económicas para o alumnado que realiza a formación práctica en centros de traballo (FCT) en GaliciaPublicada a Orde  do 3 de maio de 2017 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo.

REQUISITOS:
 1. Estar matriculado en centros públicos desta comunidade autónoma ou ensinanzas concertadas coa Conselleria de Educación, que estea cursando o derradeiro curso dun ciclo formativo de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de Formación Profesional, Artes Plásticas e Deseño, Ensinanzas Deportivas e Programas Formativos.
 2. Rematar o período de formación práctica en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2017.
As solicitudes e os seus anexos preséntanse no centro educativo e establécense DOUS PRAZOS: 

1. O primeiro prazo: trinta e un (31) días naturais contados a partir do 25 de maio de 2017, para o alumnado que realizase a FCT nos períodos outubro 2016-marzo 2017, e nos períodos xaneiro-xuño, xaneiro-marzo e abril-xuño de 2017. Todo o alumnado deste prazo deberá rematar o período da FCT antes do 31 de agosto de 2017.

O alumnado ao cal lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2017 e que anticipase o período de FCT non se acollerá a este primeiro prazo.

2. O segundo prazo: será o comprendido entre o 14 de outubro e o 14 de novembro de 2017 para o alumnado de ciclos formativos ao cal lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2017. Este alumnado deberá rematar obrigatoriamente o período de formación en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2017. O alumnado que teña horario flexible con autorización da Dirección Xeral e remate despois do 31 de decembro de 2017 acollerase á seguinte convocatoria de axudas.

DOCUMENTACIÓN:
 • Solicitude normalizada segundo o anexo I desta orde.
 • Declaración do enderezo de residencia durante o período de realización da FCT, segundo o anexo II desta orde.
 • Fotocopia do DNI en caso de non dar consentimento para a comprobación de datos. 

Fondo solidario para a adquisición de libros de texto e material escolar curso 2017/2018 en Galicia


A Consellería de Educación convoca axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

Prazos de presentación de solicitudes: 
 1. Dende o 23 de maio ó 23 de xuño de 2017. 
 2. O alumnado que, unha vez transcorrido o prazo indicado, se incorpore a un centro docente sostido con fondos públicos procedente de fóra de Galicia ou dun centro situado en Galicia pero non sostido con fondos públicos poderá presentar a solicitude no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte á formalización da matrícula. Non se poderán presentar solicitudes despois do 31 de marzo de 2017. 
 3. O alumnado que repita 4º da ESO ou non obtivera praza en FP Básica no curso 2017/18, cando non tivese presentado solicitude de axuda para adquirir libros de texto e material escolar no prazo indicado, tamén poderá presentala no prazo dun (1) mes dende a formalización da matrícula.
Requisitos:
 • Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado nos cursos obxecto desta convocatoria en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, nun centro sostido con fondos públicos de Galicia, durante o curso 2017/18.
 • Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda.
 • Para o alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros (para libros de texto) e 5400 para material. Para o alumnado matriculado en EE, en centros específicos ou en unidades de EE de centros ordinarios, ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, a contía das axudas será de 250 euros con independencia da renda per cápita da unidade familiar.
 • Ter devolto os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas do curso 2016/17. O prazo máximo para esta devolución será o 23 de xuño 2017 (alumnado de educación secundaria obrigatoria que teña algunha materia pendente ata o 7 de setembro de 2017).
As solicitudes deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro en que estea matriculado o alumno ou alumna.

DOTACIÓN:
Concederanse as axudas segundo a renda per cápita familiar no ano 2015 (máximo 250 euros). 

ENLACES PARA INFORMARSE:


lunes, 22 de mayo de 2017

Admisión nas Escolas Oficiais de Idiomas para o curso 2017/2018


A Consellería de Educación publicou a Circular 3/2017  coas normas para a preinscripción, admisión e matrícula nas Escolas Oficiais de Idiomas no vindeiro curso 2017-2018. 

REQUISITOS: 
 • Ter 16 anos cumplidos no ano natural no que se comecen os estudos, ou 14 anos se opta a un idioma diferente da primeira lingua estranxeira cursada na ESO.
 • Non é preciso comezar os estudos desde o 1º curso (básico 1): consultar accesos directos por titulación na circular 3/2017.

Deberá facer PREINSCRICIÓN todo o alumnado de novo ingreso que:
 • Desexa cursar o 1º curso de nivel básico ou básico integrado dun idioma por primeira vez. 
 • Accede por primeira vez á Escola de Idiomas.
 • Procede das probas de clasificación.
 • Ten acceso directo por titulación ou certificación académica.
 • Desexa incorporarse á ensinanza oficial tras superar as probas de certificación libres.
 • Procede de traslado de expediente.
 • Non estivo matriculado por oficial no curso 2016-17, pero foi alumno de cursos anteriores.
 • Estivo matriculado por oficial no curso 2016-17 con baixa, renuncia ou anulación de matrícula.
 • Todas as persoas que desexen acceder ao nivel C1, agás as que estivesen matriculadas neste nivel durante o curso 2016-17.

PROCEDIMENTO PARA A PREINSCRIPCIÓN E A MATRÍCULA: 

1º Preinscrición: on line a través da aplicación https://www.eoidigital.com/preinsxunta, dentro dos seguintes prazos.
 • Para acceder a 1º curso de nivel básico ou básico integrado: dende o 27 de xuño ata o 6 de xullo de 2017.
 • Para acceder aos demais cursos superiores a 1º básico: dende o 27 de xuño ata o 14 de setembro de 2017.
Para cada idioma poderase facer unha única preinscripción con catro preferencias priorizadas de  grupos, nun máximo de dous idiomas. 

2º Reserva de praza: Unha vez adxudicada a praza, as persoas admitidas confirmarán a súa praza na mesma aplicación, imprimindo o impreso por duplicado e pagando as taxas correspondentes.

3º  Prazos de adxudicación de prazas:
 • Para solicitantes de 1º curso de nivel básico: 8 de xullo. 
 • Para solicitantes dos demais cursos superiores a 1º básico: 16 de setembro. 
4º Prazo xeral para a formalización da matrícula (Consultar o prazo específico de cada escola):
 • Matrícula ordinaria: Do 29 de xuño ó 14 de xullo. 
 • Matrícula extraordinaria: Do 7 ó 21 de setembro. 

TAXAS DE MATRÍCULA:
As taxas de matrícula están reguladas polo DECRETO 89/2013, do 13 de xuño, polo que se fixan os prezos públicos correspondentes aos estudos conducentes á obtención dos títulos oficiais nas ensinanzas de música e artes escénicas, de idiomas, deportivas, de conservación e restauración de bens culturais e nos estudos superiores de deseño.

PROBAS DE CLASIFICACIÓN 2017: Enlace. 


OUTRA NORMATIVA DE IDIOMAS: Enlace.Probas de clasificación nas Escolas Oficiais de Idiomas 2017

Nestas datas está aberto o proceso de inscrición nas probas de clasificación nos diferentes idiomas que se imparten nas escolas oficiais.


Resultado de imagen de idiomas
As probas de clasificación son un exame que determina o nivel de un alumno/a nun idioma concreto. Están dirixidas a alumnos/as novos que desexen matricularse nunha escola oficial de idiomas nun curso superior ó que poderían acceder por titulación previa. A superación desta proba determinará o curso no que se pode matricular pero non garantiza o seu acceso pois debe de someterse igualmente ó proceso de preinscripción.


⇨ REQUISITOS PARA PRESENTARSE:
 • 16 anos para o idioma que se cursou como 1ª Lingua Estranxera en ESO.
 • 14 años para outro idioma distinto do cursado en ESO como 1ª Lingua Estranxeira.
⇨ PRAZO DE INSCRICIÓN: Do 15 al 30 de maio de 2017.

⇨ IMPORTE DAS TAXAS: 17 euros por idioma, pero hay exenciones para familias numerosas o alumnado con minusvalía o similar.

⇨ IMPRESO DE SOLICITUDE: Pódese descargar das propias webs das EOI. 

⇨ ENLACE Á GUIA DAS PROBAS DE CLASIFICACIÓN: Enlace

⇨ INFORMACIÓN PARA A PERSOA CANDIDATA: Enlace. 

jueves, 18 de mayo de 2017

Recopilación das probas de acceso ás Ensinanzas de Réxime EspecialProbas de acceso ás Ensinanzas de Réxime Especial, by monicadizbesada
Instrucións para a admisión nas ensinanzas superiores de Música 2017


Publicouse a RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2017/18.

REQUISITOS ACADÉMICOS:


Cumprir un dos seguintes requisitos académicos:

 • Título de Bacharelato ou equivalente. Os que teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán inscribirse no proceso de acceso e admisión e realizar a dita proba, e no caso de superala, poderán optar á asignación da praza solicitada, unha vez estean en posesión do título de bacharel, no prazo extraordinario de matrícula, se houbese vacantes.
 • Título de licenciado ou graduado universitario.
 • Ter superada a Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
 • Para os que non cumpren os requisitos académicos e teñen 16 anos ter superada unha proba de acceso. ENLACE.

Superar unha Proba específica de aptitudes:
 • Esta proba específica é obrigatoria para todos os que soliciten admisión e cumpran os requisitos académicos. 
 • A media ponderada da cualificación media obtida nos estudos do grao profesional suporá un 40% da cualificación final da proba de acceso. 
 • De conformidade co establecido no artigo 4.1 da Orde do 21 de novembro de 2016, a proba específica de acceso aos Estudos Superiores de Música terá por obxecto demostrar que o aspirante posúe a madureza, os coñecementos e as aptitudes para cursar con aproveitamento estes estudos.
 • A superación da proba específica de acceso ás ensinanzas superiores de Música faculta, unicamente, para matricularse no ano académico e na especialidade para o que a proba específica fose convocada e realizada.


INSCRICIÓN NA PROBA ESPECÍFICA:
 • Prazo comprendido entre o 17 de maio e o 5 de xuño de 2017. 
 • A inscrición realizarase na secretaría dos Conservatorios Superiores de Música de Galicia.
 • Os conservatorios superiores de Música facilitaranlles ás persoas interesadas o modelo para o efecto. Unha vez cuberto, entregarase unha única instancia na secretaría do centro, xunto coa documentación que proceda.
 • Os aspirantes con discapacidade poderán solicitar adaptación das probas. 
 • Resérvanse prazas para deportistas de alto rendemento e/ou nivel. 

REALIZACIÓN DA PROBA ESPECÍFICA: 
Comezará a partir do 19 de xuño.
Contidos da proba: Ver Orde do 21 de novembro de 2016. 


MATRÍCULA:
O alumnado que obteña praza deberá formalizar a súa matrícula entre os días 6 e 14 de xullo.


ENLACES: miércoles, 17 de mayo de 2017

Instrucións para a admisión en Arte Dramática 2017

A Consellería de Educación publica as probas específicas de acceso a Arte Dramática en 2017 nesta Resolución do 4 de maio
Imaxe da ESAD de Galicia
REQUISITOS DE ACCESO:

Cumprir un dos seguintes requisitos académicos:
 • Título de Bacharelato ou equivalente. No caso de ter materias pendentes de bacharelato é posible realizar as probas e matricularse provisionalmente nas ensinanzas, tendo ata o inicio de curso (comezos de setembro) prazo para acreditar a obtención do título de Bacharelato. 
 • Título de licenciado ou graduado universitario
 • Ter superada a Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
 • Para os que non cumpren os requisitos académicos e teñen 18 anos ter superada unha proba de accesoENLACE.
Superar unha Proba específica:
 • Superar unha proba específica, obrigatoria para todos os que soliciten admisión e cumpran os requisitos académicos. 
 • De conformidade co establecido no artigo 4.1 da Orde do 21 de novembro de 2016, a proba específica de acceso aos estudos superiores de Arte Dramática terá por obxecto demostrar que o aspirante posúe a madureza, os coñecementos e as aptitudes para cursar con aproveitamento estes estudos, e axustarase ao disposto no artigo 5 da citada orde, segundo a especialidade para a que se opte.
 • A superación da proba sólo faculta ó aspirante para participar no proceso de admisión. 

INSCRICIÓN:
 • Prazo comprendido entre o 17 de maio e o 12 de xuño de 2017.
 • A Escola Superior de Arte Dramática de Galicia facilitaralles ás persoas interesadas o modelo para o efecto. Unha vez cuberto, entregarase unha única instancia na Secretaría do centro, xunto coa documentación que proceda.
 • Os aspirantes con discapacidade poderán solicitar adaptación das probas. 
 • Resérvanse prazas para deportistas de alto rendemento e/ou nivel. 

PROBA ESPECÍFICA:

- Data de celebración: Comezarán o 26 de xuño de acordo co calendario establecido polos tribunais de cada especialidade. 

- Proba específica según especialidades: 
 • INTERPRETACIÓN:  1) Traballo en grupo. 2) Traballo de interpretación. 3) Entrevista persoal.
 • DIRECCIÓN DE ESCENA E DRAMATURXIA: 1) Proposta de escenificación sobre unha escena extraída das obras de lectura obrigatoria. 2) Escrita dunha escena ou texto a partir dunha situación dramática. 3) Comentario dun texto relacionado coa dirección escénica e a dramaturxia. 4) Proba de dirección de actores. 5) Entrevista persoal.
 • ESCENOGRAFÍA: 1) Realización dun debuxo do natural. 2) Realización dun deseño de escenografía a partir dun texto proposto. 3) Comentario dun texto relacionado coa escenografía. 4) Entrevista persoal.
MÁIS INFORMACIÓN DAS PROBAS: Enlace.

PUBLICACIÓN DAS LISTAS DE ADMITIDOS:
A partir do 7 de xullo.

PROCESO EXTRAORDINARIO DE ACCESO:
No caso de quedaren prazas vacantes, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa poderá establecer probas de acceso extraordinarias na primeira quincena de setembro.

MATRÍCULA:
O alumnado que obteña praza deberá formalizar a súa matrícula entre os días 17 e 26 de xullo.

Instrucións de acceso ós estudos superiores de Deseño 2017

Resultado de imagen de diseño grafico

Publicáronse as normas de acceso e admisión nos Estudos Superiores de Deseño de Moda, Produtos, Interiores e Gráfico nas escolas de Artes de Galicia para o curso 2017-2018.


REQUISITOS DE ACCESO: 


Cumprir un dos seguintes requisitos académicos:
 • Título de Bacharelato ou equivalente. Aquelas persoas que teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán realizar a dita proba e, no caso de obter praza, matricularse de forma provisional no prazo establecido; deberán acreditar a obtención do título de bacharel antes do inicio do curso no mes de setembro.
 • Título de licenciado ou graduado universitario.
 • Ter un título de Ciclo Superior de Artes Plásticas e Deseño, para os cales se reserva un 20% das prazas. 
 • Ter superada a Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
 • En caso de non cumprir requisitos académicos e ter 18 anos superar unha proba de accesoENLACE.
Superar unha proba específica de aptitudes:
 • Esta proba específica é obrigatoria para todos os que soliciten admisión e cumpran os requisitos académicos. 
 • De conformidade co establecido no artigo 4.1 e 4.2 da Orde do 21 de novembro de 2016, a proba específica de acceso aos estudos superiores de Deseño terá por obxecto demostrar que o aspirante posúe a madureza, os coñecementos e as aptitudes para cursar con aproveitamento estes estudos, será única para as diferentes especialidades destes estudos superiores, e terá carácter unificado para todos os aspirantes.
 • A superación da proba sólo faculta ó aspirante para participar no proceso de admisión.
INSCRICIÓN NAS ENSINANZAS E NA PROBA ESPECÍFICA:
 • A inscrición farase na Secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño de Galicia elixida en primeira ou única opción, no prazo comprendido entre o 17 de maio e o 9 de xuño de 2017.
 • Os aspirantes con algunha discapacidade poderán solicitar unha adaptación da proba. 
 • Resérvanse prazas para deportistas de alto rendemento e/ou nivel. 

PROBA ESPECÍFICA:
Celebrarase o 22 de xuño de 2017 na ESAD Pablo Picasso de A Coruña.

1ª Parte da proba: 
a) A historia das artes en xeral.
b) A historia das artes aplicadas, os oficios artísticos e o deseño en xeral. 

c) O deseño na especialidade que se aspira a cursar.

2ª Parte. 
 • Durante un máximo de catro horas, os aspirantes realizarán dous exercicios de debuxo: – 1º exercicio: debuxo mimético a man alzada, do natural ou a partir da documentación facilitada, dun modelo relacionado coa especialidade que se aspira a cursar, proposto polo tribunal, realizado a lapis de grafito sobre papel tamaño DIN A4. 
 • 2º exercicio: debuxo a man alzada, utilizando os sistemas e técnicas de representación máis apropiadas aos estudos que se aspira a cursar, que serán definidos polo tribunal, do modelo do exercicio anterior

Instrucións de acceso á Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais 2017Publicáronse as instrucións para o acceso e admisión no Grao de Conservación e Restauración de Bens Culturais en Galicia para o curso 2017-2018.

PRAZO PARA A PROBA ESPECÍFICA:
O prazo para inscribirse na proba específica vai do 17 de maio ao 19 de xuño do 2017, na secretaría da Escola.

REQUISITOS DE ACCESO:


Cumprir un dos seguintes requisitos académicos:
 • Título de Bacharelato ou equivalente. Aquelas persoas que teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán realizar a dita proba e, no caso de obter praza, matricularse de forma provisional no prazo establecido; deberán acreditar a obtención do título de bacharel antes do inicio do curso no mes de setembro.
 • Título de licenciado ou graduado universitario.
 • Ter superada a Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
 • Para os que non cumpren os requisitos académicos e teñen 18 anos ter superada unha proba de acceso. ENLACE.
Superar unha proba específica de aptitudes:
 • Esta proba específica é obrigatoria para todos os que soliciten admisión e cumpran os requisitos académicos. 
 • De conformidade co establecido no artigo 4.1 e 4.2 da Orde do 21 de novembrode 2016, a proba específica de acceso aos estudos superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais terá por obxecto demostrar que o aspirante posúe a madureza, os coñecementos e as aptitudes para cursar con aproveitamento estes estudos, será única para as diferentes especialidades destes estudos superiores, e terá carácter unificado para todos os aspirantes
 • A superación da proba sólo faculta ó aspirante para participar no proceso de admisión.


DESENVOLVEMENTO DA PROBA ESPECÍFICA:
 • Comezarán o 22 de xuño de 2017, de acordo co calendario establecido polo tribunal. Celebraranse na Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.
 • Os aspirantes con discapacidade poderán solicitar adaptacións na proba (Ver resolución). 
 • Resérvanse prazas para Deportistas de Alto Rendemento. 
 • A proba versará sobre os seguintes exercicios
                 Exercicio 1: Madureza e formación
                 Exercicio 2: Aptitude plástica. 

MATRÍCULA NAS ENSINANZAS: 
Entre o 12 e o 20 de xullo de 2017.

Convocadas probas de acceso a ensinanzas artísticas superiores 2017 sin requisito de titulación

A Consellería de Educación publicou a convocatoria de probas de acceso ás ensinanzas artísticas superiores, para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato ou equivalente, para o curso 2017/2018. 

PRAZO DE INSCRICIÓN:
Do 13 ó 31 de maio de 2017


REQUISITOS:
 • Para as ensinanzas superiores de Música: 16 anos cumpridos como mínimo no 2017.
 • Para as ensinanzas de ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática, de Deseño, e de Conservación e Restauración de Bens Culturais: 18 anos cumpridos como mínimo no 2017. 
 • Non ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
 • Non estar en posesión do título de bacharelato ou equivalente. 

INSCRICIÓN:
Lugares de inscrición: na secretaría dos seguintes centros. 

– Conservatorio Superior de Música da Coruña.
– Conservatorio Superior de Música de Vigo.
– Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña.
– Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago de Compostela.
– Escola de Arte e Superior de Deseño Ramón Falcón de Lugo.
– Escola de Arte e Superior de Deseño Antonio Faílde de Ourense.
– Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.
– Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.

Para a formalización da inscrición os centros superiores facilitaranlle ás persoas interesadas o modelo de solicitude. Unha vez cuberto entregarase unha única instancia na secretaría do centro, xunto cunha copia compulsada do DNI, NIE ou pasaporte. 

DATA, LUGAR E HORARIO DA PROBA:
A proba de acceso realizarase o día 7 de xuño ás 9.00 horas no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela, de acordo co seguinte horario:

– 9.00 h: presentación.
– Das 9.30 ás 10.30 h: Lingua Estranxeira (inglés ou francés).
– Das 10.30 ás 11.30 h: Lingua Castelá e Literatura.
– Das 12.00 ás 13.00 h: Lingua Galega e Literatura.
– Das 13.00 ás 14.00 h: Filosofía.
– Das 16.00 ás 17.00 h: Historia de España.As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e copia da folla de solicitude de inscrición.

flecha-imagen-animada-0314LIGAZÓNS PARA INFORMARSE:

Presentación da sesión de información académica 2ºESO 2017


lunes, 15 de mayo de 2017

Dudas ABAU 2017 ¿Tengo que presentarme o no?

En este año de transición, a caballo entre la LOE y la LOMCE, y con la primera convocatoria de la nueva ABAU en Galicia, se presentan diferentes casuísticas de alumnado que se matriculará en la prueba en condiciones especiales, fruto de disposiciones transitorias. 

En este post recojo las diferentes situaciones que se pueden dar, a la vista de las normas publicadas por la CIUG en la convocatoria de matrícula.

En el caso del alumnado extranjero, que acredite residencia en la Comunidad Autónoma de Galicia, se debe consultar las normas en el documento de convocatoria de matrícula de la CIUG.
FUENTE: 

CONSULTAR TABLAS DE PONDERACIÓN: 

PARA ACLARAR DUDAS MEJOR CONTACTAR CON LA CIUG:
Caderno de información académica para alumnado de 6º de Primaria 2017

Caderno de información académica para orientar aos alumnos de 6º de Primaria e axudarlles a coñecer como é a etapa de Educación Secundaria. 
Actualizado a 15 de maio de 2017. Enlace ao caderno en PDF

viernes, 12 de mayo de 2017

Normas e calendario para a matrícula na ABAU 2017A CIUG publica a convocatoria de matrícula na ABAU 2017, para a convocatoria ordinaria de xuño:
 • Establécese o calendario e a documentación para a matrícula.
 • Recóllense as diferentes casuísticas de alumnado que se pode presentar á proba, tanto se o ten que facer obrigatoriamente como de xeito voluntario. 
 • Publícanse as comisións delegadas e os lugares de realización da proba.
 • Publícanse os horarios dos exames, de xuño. 


Parámetros de ponderación de la ABAU 2017 en-Galicia

Parámetros de ponderación de la parte específica de la ABAU 2017

1. PONDERACIONES PARA EL ALUMNADO QUE TITULA EN 2º DE BACHILLERATO EN EL CURSO 2016/2017:2. PONDERACIONES PARA EL ALUMNADO CON PAU SUPERADA EN EL CURSO 2015/2016:
Son las mismas ponderaciones del curso 2105/2016. Están vigentes para el alumnado con PAU superada en cualquiera de las convocatorias del año 2016 que desea volver a inscribirse en la Universidad.


lunes, 8 de mayo de 2017

Preinscripción e matrícula na universidade en Galicia 2017

Presentación sobre a admisión no Sistema Universitario de Galicia para o curso 2017/2018

Preinscripción e matrícula nos ciclos de FP en Galicia

Presentación sobre as normas de preinscripción e matrícula nos ciclos de Formación Profesional en Galicia. As datas do curso 2017-2018 aínda non están publicadas.Tómanse como referencia as datas e as normas de admisión do curso pasado, 2016/2017.

Presentación sobre as residencias universitarias en Galicia 2017

Presentación sobre las becas MECD

jueves, 4 de mayo de 2017

Premios extraordinarios de bacharelato 2017 en Galicia

Imagen en Pixabay


Convócanse na Comunidade Autónoma de Galicia as probas para obtención dos Premios extraordinarios de bacharelato para o alumnado que finalizase ditos estudos no curso 2016-2017.

REQUISITOS:
a) Ter rematado os estudos de bacharelato no curso 2016-2017 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia e ser proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso.
b) Ter obtido unha cualificación final media nos dous cursos de bacharelato igual ou superior a 8,75 puntos 

(A nota media calcularase de acordo co establecido na disposición adicional quinta do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de de Galicia, DOG do 29 de xuño).


PRAZO DE SOLICITUDES:
O prazo de presentación de solicitudes é de un mes contado a partir do 4 de maio de 2017.


PROCEDIMENTO PARA A SOLICITUDE: 
 • As solicitudes poden realizarse preferiblemente por internet na páxina: https://sede.xunta.es con DNI electrónico e mediante o formulario ED311A.
 • Opcionalmente as solicitudes poden entregarse en calquera rexistro da Xunta de Galicia utilizando o formulario da sede electrónica ou o anexo I (os centros educativos non se consideran rexistros).  

DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE: 
 • Formulario de solicitude (Anexo I).
 • Fotocopia DNI ou marcar na solicitude consentimento de verificación dos datos. 
 • O centro enviará a Certificación académica de bacharelato (só no caso de que o alumnado non teña todo o seu expediente de bacharelato recollido na base de datos da aplicación XADE), onde se reflicta a cualificación final media, asinada polo/a secretario/a co visto e prace do/da director/a do centro público en que se atope o expediente académico.
 • O centro enviará o Documento xustificativo da transferencia de datos, impreso por parte da dirección do centro onde se atopa o expediente do alumno.

REALIZACIÓN DA PROBA PARA A OBTENCIÓN DO PREMIO:
O alumnado deberá realizar unha proba que se estruturará en dúas partes:

1. Primeira parte, que se desenvolverá en dúas horas:
1.1. Análise e comentario crítico dun texto sobre un tema de carácter xeral, histórico, filosófico ou literario.
1.2. Resposta a cuestións de carácter cultural ou lingüístico sobre un texto na Primeira Lingua Estranxeira cursada polo alumnado como materia xeral do bloque de materias troncais do bacharelato. O exercicio realizarase sen dicionario no idioma correspondente. 

2. Segunda parte, que se desenvolverá nunha hora:
Desenvolvemento de temas, respostas a cuestións e/ou exercicios prácticos dunha materia xeral do bloque de materias troncais cursada polo alumnado para elixir entre as seguintes: 
 • Matemáticas II
 • Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II
 • Latín II
 • Fundamentos da Arte II.

DATA DAS PROBAS:

As probas realizaranse nos lugares e nas datas que se darán a coñecer mediante resolución publicada no Diario Oficial de Galicia e no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria https:// www.edu.xunta.gal


NÚMERO E CARACTERÍSTICAS DOS PREMIOS: 
1. Poderase conceder un máximo de 20 premios extraordinarios.
2. Cada premio estará dotado con 1.000 €.
3. Estes premios extraordinarios de bacharelato son compatibles con calquera outro premio, incluídos os premios nacionais de bacharelato.
4. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá, ademais da contía económica, un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro público onde estea depositado o expediente académico, anotaralle nel a distinción.
5. Os/as alumnos/as que obteñan o premio extraordinario de bacharelato poderán concorrer, logo de inscrición, ao correspondente premio nacional.
6. O alumnado que obteña o premio extraordinario de bacharelato poderá estar exento, durante o primeiro ano e por unha soa vez, do pagamento dos prezos públicos por matrícula no primeiro curso dos estudos superiores nun centro público, segundo se estableza na normativa vixente para o curso 2017-2018.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...