Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

jueves, 16 de junio de 2016

Programas de FP Básica para alumnado con necesidades de apoio educativo ou necesidades educativas especiais

A Formación Profesional básica ofrece varias posibilidades para acceder á oferta formativa no caso dos alumnos con dificultades ou necesidades educativas especiais. O alumnos poden optar por:
 • Solicitar admisión nos ciclos de FP Básica pola reserva para persoas con discapacidade. 
 • Solicitar flexibilización modular: Temporalización distinta ou cursar o ciclo de xeito fragmentado. 
 • Cursar programas específicos adaptados ás súas necesidades.

1. SOLICITAR ADMISIÓN POLA RESERVA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE:
 • Do total de postos escolares que se ofrezan en cada ciclo (20 prazas), reservarase un 10 por cento para estudantes que teñan recoñecida unha discapacidade. Aproximadamente corresponden 2 prazas por ciclo.
 • Para os efectos de ocupar postos escolares en cada ciclo, este alumnado computará o dobre.
 • Para a admisión haberá que presentar o certificado de discapacidade, só no caso de que non se autorice á consulta por parte da administración, ou se o organismo que emitiu o certificado no pertenze á Comunidade Autónoma de Galicia. 

2. FLEXIBILIZACIÓN MODULAR:
 • DESTINATARIOS: Alumnos con necesidades específicas de apoio incluídos os alumnos con Necesidades Educativas Especiais. 
 • Este alumnado poderá ser autorizado para cursar os módulos do ciclo formativo, mantendo a carga semanal prevista con carácter xeral para cada curso académico:
a) Cunha temporalización e distribución por cursos distinta á establecida con carácter xeral.
b) Excepcionalmente, de xeito fragmentado por cursos cunha ampliación a dous ou a tres anos.
 • O procedemento de solicitude de flexibilización modular será o seguinte:
Logo de comezado o curso académico e realizada a sesión de avaliación inicial, a dirección do centro presentará a solicitude no servizo territorial de inspección educativa correspondente para que se emita informe ao respecto. Á solicitude deberáselle xuntar a seguinte documentación:
 1. Informe que xustifique a necesidade da medida, elaborado polo Departamento de Orientación ou polo Departamento de Información e Orientación Profesional en colaboración co profesor ou a profesora que exerzan a titoría.
 2. Conformidade expresa do pai e da nai, ou de quen teña asignada a representación legal do alumno ou da alumna, en caso de ser menor de idade, ou a súa propia, se é maior de idade.
 3. Fotocopia compulsada do expediente académico.
 4. Proposta da nova distribución horaria para cursar as ensinanzas, no caso dunha temporalización e distribución distinta á xeral, ou proposta de desenvolvemento curricular de cada módulo en máis dun ano, no caso da fragmentación por cursos e, de ser o caso, de medidas de reforzo educativo ou de adaptación do currículo dentro dos límites previstos na normativa vixente.
O servizo territorial de inspección educativa remitiralle toda a documentación, xunto co seu informe, ao xefe ou á xefa territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a quen lle corresponderá a autorización ou denegación da flexibilización.

Por iniciativa tanto do servizo territorial de inspección educativa como da xefatura territorial, poderáselle requirir ao equipo de orientación específico a elaboración dun informe complementario ao respecto.
 • O prazo para presentar as solicitudes de flexibilización perante o servizo territorial de inspección educativa será ata o 31 de outubro de cada curso académico.
 • A resolución da autorización da flexibilización comunicarase ao centro no prazo dun mes, para a súa comunicación á persoa interesada.


3. PROGRAMAS ESPECÍFICOS ADAPTADOS:
 • DESTINATARIOS: Alumnos con necesidades educativas especiais. 
 • Estes alumnos poderán cursar programas formativos adaptados ás súas necesidades que lles permitan dar continuidade á súa traxectoria académica ou profesional, nos centros educativos que a consellería con competencias en educación autorice. 
 • Os programas formativos terán unha duración dun curso académico. 
 • Estes programas inclúen módulos profesionais de títulos profesionais básicos e outros módulos de formación apropiados para a adaptación ás súas necesidades. Esta formación complementaria seguirá a estrutura modular e os seus obxectivos estarán definidos en resultados de aprendizaxe, criterios de avaliación e contidos. 
 • Os programas formativos incluirán os seguintes módulos profesionais de títulos profesionais básicos:
a) Módulos asociados ao bloque común: Comunicación e sociedade I, e Ciencias aplicadas I.
b) Módulos asociados a unidades de competencia incluídos nalgún título de formación profesional básica.
c) Módulo de Formación en centros de traballo.

 • O alumnado matriculado nun programa formativo e que non o supere poderá repetir o programa unha soa vez. 
 • O módulo de formación en centros de traballo poderá ser obxecto de avaliación unicamente en dúas convocatorias. 
 • O alumnado que curse estes programas poderáselle realizar adaptación curricular nos módulos asociados aos bloques comúns e poderan solicitar flexibilización modular. 
 • O alumnado que supere un programa formativo e se incorpore a un ciclo formativo soamente terá que realizar as actividades de ensino e aprendizaxe dos módulos profesionais pendentes de superar.

OFERTA DE PROGRAMAS FORMATIVOS: 
En Galicia temos a seguinte oferta de programas formativos para o curso 2016/2017 (Publicados na Orde do 10 de xuño de 2016 , pola que se actualiza a oferta de FP, e tamén na web da Consellería): 

7 comentarios:

 1. Me ha gustado mucho este programa de FP para poder colgarlo en nuestra web, si no te importa voy a ver si lo descargo, muchas gracias por compartir

  ResponderEliminar
 2. Mónica, parabéns polo teu blogue de parte dun compañeiro do Insti. Precisaba información sobre os programas de fp básica e faciliteille esta ligazón do teu blogue. Polo tanto o meu deber era comunicarcho. Saudiños

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Grazas Lourdes, por partida dobre, a tí e ao teu compañeiro. Unha aperta.

   Eliminar
 3. Acabo de atopar o teu blog por casualidade, está moi ben! Eu estaba buscando se as mestras de Audición e Linguaxe podemos dar apoio tamén na FP básica, pero na lexislación non o atopo. Sabes algo ó respecto?

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. En FPB non se contempla o apoio nin AL como MAD, pero se hai algun alumno con NEE certificadas, un ditame e existe o recurso no centro non vexo ningún inconvinte agás os recortes da Consellería. Mellor consúltao con Inspección.

   Eliminar
 4. Hola Monica
  Unha dubida que teño , e se os rapaces que fagan unha FP basica poderan obter o titulo da ESO .Alguns orientadores din que si e outros que obteran un titulo acreditativo de haber cursado dito ciclo pero que non equivale a Eso.
  Se me poderias facilitar informacion sobre isto agradeceriacho

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Prefiro que me chames por teléfono ó centro e explócocho mellor: Poden obter o título, sí, pero cumprindo determinadas condicións.

   Eliminar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...