Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

miércoles, 12 de enero de 2022

Convocadas as probas de acceso a ciclos de FP de grao medio e superior en Galicia 2022

Publicouse a Orde do 17 de decembro de 2021 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo, e se convocan para o ano 2022


PRAZOS DE INSCRICIÓN:
 • CICLOS MEDIOS: Entre o 3 e o 16 de marzo de 2022, ambos os dous incluídos.
 • CICLOS SUPERIORES: Entre o 31 de xaneiro e o 11 de febreiro de 2022, ambos os dous incluídos.

DATAS DOS EXAMES:
 • PROBAS CICLOS MEDIOS: 25 de maio 2022
 • PROBAS CICLOS SUPERIORES: 28 de abril 2022

REQUISITOS DE INSCRICIÓN:
 • CICLOS MEDIOS: Non cumprir requisitos de acceso directo e ter alomenos 17 anos no 2022. 
 • CICLOS SUPERIORES: Non cumprir requisitos de acceso directo e ter alomenos 19 anos no 2022.
NON NECESITAN PROBA: As persoas que posúan un título de Técnico Medio (Ciclo de grao medio) ou BUP teñen acceso directo aos ciclos de grao superior, non necesitan proba de acceso. (Consultar web da Consellería).


CONSULTAR EXENCIÓNS E DOCUMENTACIÓN: Orde do 17 de decembro de 2021.


SOLICITUDE DE INSCRICIÓN:
 • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado de solicitude, anexo I (código de procedemento ED312C), dispoñible na aplicación informática «Ciclosprobas» (https://www.edu.xunta.gal/ciclosprobas/PaxinaInicio.do) accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal).
 • A solicitude tamén pode entregarse na secretaría dun centro calquera que imparta FP. Para isto hai que cumplimentar o documento (anexo I código de procedemento ED312C) a través da seguinte aplicación: https://www.edu.xunta.es/ciclosprobas/PaxinaInicio.do, e a continuación xerar o documento que se deberá imprimir e presentar. 
 • No caso de solicitantes menores de idade poderán realizar a solicitude a través da aplicación informática as persoas titulares da patria potestade ou os representantes legais.
 • O centro de inscrición elixido pola persoa solicitante tomarase como referencia para a asignación da sede de realización da proba de acceso.

PERSOAS QUE ACREDITEN DISCAPACIDADE OU TDAH:
 • As persoas con necesidades específicas derivadas de alteracións físicas, psíquicas ou sensoriais cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33% poderán solicitar as medidas ou os recursos adicionais necesarios para desenvolver a proba de acceso. 
 • Quen solicite proba adaptada deberao facer constar expresamente no momento da inscrición.
 • Ademais tamén poderán solicitar a adaptación das probas as persoas diagnosticadas de trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH). A solicitude de proba adaptada farase constar expresamente na solicitude de inscrición e xuntaráselle a xustificación documental do diagnóstico de TDAH (informe médico e informe psicopedagóxico se o houbese).
 • A adaptación da proba que deben superar estas persoas deberá respectar o esencial dos referentes de avaliación establecidos para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio ou grao superior.

CONSERVACIÓN DA CUALIFICACIÓN DAS PARTES SUPERADAS:
En caso de ter superada alguna parte da proba nas dúas convocatorias anteriores (2020 e 2021) pódese solicitar a conservación da cualificación, neste caso non é posible examinarse de novo das partes superadas.

DATAS E HORARIOS DA PROBA:

(Lembrar que hai que acudir á proba co DNI e a copia do impreso de inscrición que se realizou).

1. As probas de acceso aos Ciclos de Grao Medio terán lugar o día 25 de maio de 2022 no horario que se indica a seguir:
 • Ás 9.00 horas: presentación. 
 • Das 9.30 ás 13.00 horas: parte matemática (matemáticas) e parte sociolingüística (lingua castelá, lingua galega, ciencias sociais).
 • Das 16.00 ás 18.00 horas: parte científico-técnica (ciencias da natureza, tecnoloxía).

2. As probas de acceso aos Ciclos de Grao Superior terán lugar o día 28 de abril de 2022 no horario que se indica a seguir:
 • Ás 9.00 horas: presentación. 
 • Das 9.30 ás 13.00 horas: Parte común da proba (matemáticas, lingua galega e lingua castelá). 
 • Das 16.00 ás 18.30 horas: Parte específica da proba (materias específicas da opción vinculada ao ciclo formativo ao que se desexe acceder, segundo o anexo II da resolución).

CALENDARIO DAS PROBAS 2022:  Enlace para imprimir calendarioINFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ESTA CONVOCATORIA:

Ciclos Medios: Enlace para consultar a seguinte información.
 • Acceso á nota informativa.
 • Instrucións para facer a solicitude.
 • Instrucións para a realización da proba.
 • Sedes (lugares) para celebración da proba 2022
 • Consultar listaxes de inscritos, listaxes de exencións, notas.
Ciclos Superiores: Enlace para consultar a seguinte información.
 • Acceso á nota informativa.
 • Instrucións para facer a solicitude.
 • Instrucións para a realización da proba.
 • Sedes (lugares) para celebración da proba 2022.
 • Consultar listaxes de inscritos, listaxes de exencións, notas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...