Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

lunes, 30 de mayo de 2022

Fondo solidario de libros de texto e material escolar curso 2022-2023

A Consellería de Educación convoca o Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23.
Tipo de axudas:

a) Participación no fondo solidario de libros de texto do centro educativo, para alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (EP), de 1º, 2º, 3º e 4º de ensinanza secundaria obrigatoria (ESO). 

b) Axudas para adquirir libros de texto para alumnado de 1º e 2º de EP, e de educación especial (EE).

c) Axudas para adquirir material escolar para alumnado de EP, ESO e EE.

O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E-Dixgal) no curso 2022/23 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Pero terá dereito á axuda para adquirir material escolar.


Prazos de presentación de solicitudes e listaxes: 
 1. Dende o 19 de maio ata o 22 de xuño de 2022 incluído. 
 2. O alumnado que, unha vez transcorrido o prazo indicado, se incorpore a un centro poderá presentar a solicitude no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte á formalización da matrícula. Non se poderán presentar solicitudes despois do 31 de marzo de 2023. 
 3. O alumnado que repita 4º da ESO e aquel que non obtivera praza en FP Básica no curso 2022/23, cando non tivese presentado solicitude de axuda para adquirir libros de texto e material escolar no prazo indicado, tamén poderá presentala no prazo dun (1) mes dende a formalización da matrícula.
 4. Publicación de listaxes provisionais: 11 de xullo de 2022.
 5. Publicación de listaxes definitivas: 22 de xullo de 2022.

Lugar de presentación das solicitudes:

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado disponible na aplicación https://www.edu.xunta.es/fondolibros/ ou na sede electrónica da Xunta de Galicia (procedemento ED330B). 

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Pódese descargar aquí os anexos. O formulario de solicitude tamén estará dispoñible nos centros educativos.

Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). 

Cando o alumnado, no momento de presentar a solicitude, aínda non estea admitido en ningún centro docente para o curso 2022/23, deberá presentala no centro en que estivese matriculado no curso 2021/22

Requisitos:
 • Alumnado matriculado nos cursos obxecto desta convocatoria en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, nun centro sostido con fondos públicos de Galicia, durante o curso 2022/23.
 • Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda.
 • Para o alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 10.000 euros (para libros de texto) e 6000 para material. 
 • Para o alumnado matriculado en EE, en centros específicos ou en unidades de EE de centros ordinarios, ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, a contía das axudas será de 275 euros con independencia da renda per cápita da unidade familiar.
 • Ter devolto os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas do curso 2021/22. O prazo máximo para esta devolución será o 22 de xuño de 2022.

Requisitos de renta:

Concederanse as axudas segundo a renda per cápita familiar no ano 2020. 
Dividirase a renta da unidade familiar entre o número de membros computables, tendo en conta que computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas. 


Dotación:

Asignación de libros de texto disponibles no fondo solidario do centro:
 • Asignaranse por según renda ata esgotar existencias, tendo preferencia o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou alumnado cunha discapacidade igual ou superior ó 65%, independentemente da renda. 
 • Esgotados os libros o centro adquirirá os libros de texto necesarios e asignaranse según criterios de renda per cápita o seguinte número de libros:
 1. Igual ou inferior a 6000: 6 libros.
 2. Superior a 6000 e inferior a 10000: 4 libros.
 3. Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %: 6 libros indepedentemente da renda.
Contía da axuda para adquirir libros de texto:

a) Para o alumnado de 1º e 2º de EP:
1º. Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6000 €: 210 €.
2º. Renda per cápita familiar superior a 6000 € e igual ou inferior a 10000 €: 140 €.


b) Para o alumnado matriculado en EE, en centros específicos ou en unidades de EE de centros ordinarios, ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, a contía das axudas será de 275 € con independencia da renda per cápita da unidade familiar.

c) Para o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o importe da axuda será o maior correspondente ao ensino e curso en que estea matriculado, con independencia da renda per cápita da unidade familiar.

d) Para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo:

Alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de EP:
1º. Renta per cápita familiar igual ou inferior a 6000 euros: 210 euros.
2º. Renta per cápita familiar superior a 6000 euros e igual ou inferior a 10.000 euros: 140 euros.

Alumnado de ESO:
1º. Renta per cápita familiar igual ou inferior a 6000 euros: 240 euros.
2º. Renta per cápita familiar superior a 6000 euros e igual ou inferior a 10.000 euros: 160 euros.

Contía da axuda para adquirir material escolar destinado o alumnado matriculado en EP e en ESO con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6000 € será de 50 €. O alumnado que estea en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % será beneficiario desta axuda con independencia da renda.Devolución dos libros de texto do curso 2021/2022: 

Ao rematar o curso 2021/22, o alumnado beneficiario de libros de texto ou do material substitutivo dos libros cando sexa reutilizable, tanto se o recibiron do fondo solidario como se o adquiriron coa axuda para libros de texto, deberá devolvelo ao centro para a súa incorporación ao fondo solidario para o curso 2022/23.

O prazo máximo para devolvelos será o 22 de xuño de 2022.


Enlaces para informarse:

1 comentario:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...