Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Todas las entradas están organizadas en 10 categorías principales, que puedes consultar en la cabecera o en el margen derecho: Orientación académica y profesional, Técnicas de estudio, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos, Gestión del Departamento de Orientación, IES A Sardiñeira.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

viernes, 27 de abril de 2012

As ensinanzas de artes plasticas e deseño

As ensinanzas de artes plásticas e deseño comprenden estudos relacionados coas artes aplicadas, oficios artísticos, diversas modalidades de deseño e conservación e restauración de bens culturais.

Os Ciclos de Artes Plásticas e Deseño:

Que son os ciclos de Artes Plásticas e Deseño?:
A estrutura é a mesma que a da Formación Profesional Específica: Ciclos formativos de grao Medio e Superior, de xeito que despois da ESO podes acceder ós Ciclos formativos de grao Medio, e despois do Bacharelato podes acceder ós Ciclos formativos de grao Superior, aínda que só terán acceso directo os alumnos que cursasen o Bacharelato de artes, o resto dos alumnos deberán facer unha proba que valorará as súas aptitudes artísticas e que consiste basicamente na realización de debuxos e bosquexos sobre temas propostos.
Os centros nos que se imparten estas ensinanzas son as escolas de artes plásticas e deseño, que en Galicia, se atopan en A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense, Vigo e Ferrol ( estas dúas últimas de titularidade privada ).

Como Se Organizan:
Trátase de Ciclos de grao Medio e grao Superior, polo que teñen unha estrutura semellante á da formación profesional específica. A principal diferenza está a que ademais da titulación normal para acceder a un Ciclo é necesario superar unha proba de acceso.

1. Ciclos Formativos De Grao Medio:
Accédese co título de ESO e coa superación da  proba específica que consiste en exercicios por escrito sobre os coñecementos de artes plásticas, histórico artísticos, e debuxo.
De non ter o título de ESO, pero tes 17 anos,  podes acceder coa superación (ademais da proba específica) dunha proba de madureza que atende ós contidos xerais da ESO e consta de 2 partes:
-          1ª parte: Lingua Castelá, Lingua galega, ciéntífico—tecnolóxico e sociocultural  (escoller tres materias).
-          2ª parte: Educación plástica e visual.
A proba de madureza pode ser convalidada pola proba de acceso a ciclos de grao medio e a proba específica polo bacharelato de artes ou experiencia laboral de alomenos un ano, directamente relacionada co ciclo o que se quere acceder.
A inscrición nas probas é en xuño e as probas celébranse en setembro.
Obtense o título de técnico.

2. Ciclos Formativos De Grao Superior:
Accédese, directamente sen ter que superar ningunha proba, co título de Bacharelato en artes.
De non ter o Bacharelato de artes, pódese acceder con outra modalidade de Bacharelato e coa superación dunha proba específica relacionada con debuxo, artes plásticas e coñecementos histórico - artísticos.
De non ter superado ningún  Bacharelato, pódese acceder mediante a superación dunha proba de madureza, se tes 19 anos. Dita proba ten 2 partes:
-          1ª Parte: proba das materias comúns do Bacharelato ( Lingua Castelá e Literatura, Lingua Galega e Literatura, Lingua estranxeira—inglés ou francés, Hª España, Hª Filosofía, Filosofía e Cidadanía, Ciencias do Mundo Contemporáneo. Escoller tres materias.
-          2ª Parte: Proba de Historia da Arte.
A proba de madureza pode ser convalidada pola proba de acceso a ciclos superiores, e a específica pola experiencia laboral de alomenos un ano directamente relacionada co ciclo ao que se quere acceder.
Obtense o título de técnico Superior que da acceso a certas titulacións universitarias e aos estudos superiores de Deseño (explicados máis adiante).
A inscrición nas probas é en xuño, a proba de madureza celébrase en xuño e a específica en xullo.

4. Familias Profesionais:
Dentro de cada familia ofértanse Ciclos de grao Medio e de grao Superior. A continuación presentámosche as familias que existen:
Artes Aplicadas á Escultura
Deseño De Interiores
Xoiería De Arte
Artes Aplicadas Ó Libro
Cerámica Artística
Artes Aplicadas Á Indumentaria
Deseño Industrial
Deseño Gráfico
Artes Aplicadas Ó Muro
Esmaltes Artísticos
Textiles Artísticos
Arte Floral
Vidrio Artístico

5. Onde Estudar Estes Ciclos:
Existen escolas  de artes nas principais cidades de Galicia: a Coruña, Santiago, Ourense, Lugo.
En A Coruña ( Escola de Artes Pablo Picasso) podes estudar:
CM Dourado e Policromía Artísticos
CS Artes Aplicadas Da Escultura
Taller cerámico, oferta modular.
CS Fotografía Artística
CS Ilustración
En Santiago (Escola De Artes Mestre Mateo) Podes Estudar:
CS Artes Aplicadas Da Escultura
CS Fotografía Artística
CS Xoiería Artística
Taller de xoiería, oferta modular
En Lugo (Escola De Artes Ramón Falcón) Podes Estudar:
CM Serigrafía artística
CS Gravado e Técnicas De Estampación
CS Cerámica Artística
CS Fotografía Artística
Taller de talla artística en madeira, oferta modular.
Taller de ebanistería, oferta modular
En Ourense ( Escola De Artes Antonio Faílde) Podes Estudar:
CM Ebanistería Artística
CS Fotografía Artística
CS Ilustración

Estudos Superiores De Artes Plásticas e Deseño:

 1. Conservación e Restauración de Bens Culturais:
Trátase dun grao que ten como obxectivo formar a profesionais que terán como responsabilidade velar polo bo estado do patrimonio artístico.
Podese  escoller entre 7 especialidades diferentes: Arqueoloxía, Pintura., Escultura, Documento gráfico, Bens Arqueolóxicos, Textiles, Mobiliario,
Obtense o Título de graduado universitario.
Pódese acceder directamente co Título de Técnico Superior en Artes Plásticas e Deseño (para os cales se reserva un 20% das prazas . Se tes un título de Bacharelato ou equivalente terás superar unha proba específica de acceso que se convoca anualmente en xuño nos centros onde se imparte a carreira. Para o alumnado que accede por proba resérvase o 80% das prazas.
As Partes Da Proba:
-          Comentario dun texto relacionado cos bens culturais
-          Exame escrito sobre dúas materias a escoller entre:  Historia de España, Historia da Arte, Física e Química e Bioloxía.
-          Debuxo a partir dun modelo real e inanimado,
-          Traballo sobre representación da cor,
-          Traballo práctico sobre as aptitudes plásticas.
Existe en Galicia unha única escola de conservación e restauración, que se ubica en Pontevedra,  e imparte as especialidades de escultura, pintura e arqueoloxía.

 1. Os Estudos Superiores de Deseño:
Están encamiñados á formación de profesionais no mundo do deseño nas especialidades de moda, interiores, productos e deseño gráfico. Teñen
unha duración de 3 anos, dos que o primeiro curso é común ás catro especialidades. A titulación que se obtén ao remate destas ensinanzas é equivalente, para tódolos efectos, a unha diplomatura universitaria.
Estes estudos impártense nos seguintes centros:
-          Escola de arte Mestre Mateo de Santiago: Deseño de moda, Deseño de produtos.
-          Escola de arte Pablo Picasso de A Coruña: Deseño de interiores, Deseño gráfico
-          Escola de arte Ramón Falcón de Lugo: Deseño de interiores, Deseño gráfico.
-          Escola de arte Antonio Faílde de Ourense: Deseño de interiores, Deseño Gráfico.
O acceso:
-          Terán acceso directo os alumnos que teñan o título de técnico superior de artes plásticas e deseño.
-          Accederán mediante proba específica os alumnos que teñan o título de bacharelato. A inscrición nesta proba é a comenzos de xuño e celébrase a mediados de xuño. Consta de dúas partes:
1º parte: Durante un máximo de 3 horas responder por escrito a cuestións sobre historia das artes, historia das artes aplicadas, os oficios artísticos e o deseño en xeral, e deseño na especialidade que se aspira a cursar.
2ª parte: Durante un máximo de 4 horas, realizar un debuxo mimético a man alzada, do natural ou a partir da documentación facilitada, dun modelo relacionado coa especialidade que se aspira a cursar; e un debuxo a mal alzada, cos técnicas do estudos que se aspira a cursar, do modelo do exercicio anterior.

Para o acceso aos estudos superiores, de grao en Música, Arte Dramática, Conservación e Restauración de Bens Culturais, e Deseño, o alumnado que non teña o título de bacharelato, e cumpra 19 anos, poderá realizar unha proba de madureza, en xuño, ademáis das probas específicas de cada especialidade. Esta proba consistirá en realizar exercicios das seguintes materias de bacharelato: Lingua estranxeira (Inglés ou Francés), Lingua Castelá, Lingua Galega, Filosofía e Cidadanía, Ciencias para o mundo contemporáneo, Historia de España, Historia da Filosofía.

Elaborado por Mónica Diz Besada

2 comentarios:

 1. Tengo 47 años y tengo varios cursos de ebanistería y carpintería y quería sacar la titulación de ebanistería, pero tengo discapacidad intelectual. Donde puedo cursar el curso gratis,no tengo medios económicos, estoy en el paro hace muchos años.gracias
  626005386,Angel.


  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Hola. Te recomiendo que te pases por algún instituto y pidas a un orientador que te informe de la oferta de FP de madera por adultos y de otros itinerarios que te podrían interesar teniendo en cuenta tus necesidades. Un saludo.

   Eliminar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...