Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Todas las entradas están organizadas en 10 categorías principales, que puedes consultar en la cabecera o en el margen derecho: Orientación académica y profesional, Técnicas de estudio, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos, Gestión del Departamento de Orientación, IES A Sardiñeira.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

jueves, 17 de mayo de 2012

Estrutura das Ensinanzas de Música

Estas ensinanzas poden ser: 

  • REGRADAS: estúdanse en Conservatorios de Música e Centros Autorizados de Música (obtense un título con validez académica e profesional) 
  • NON REGRADAS: estúdanse en Escolas de Música (obtense un certificado) 
Estrutúranse en: 
  • Ensinanzas de Grao Elemental: Comprende 4 cursos académicos. Os criterios de admisión os establece cada centro, e normalmente atende ás aptitudes musicais dos interesados. 
  • Ensinanzas de Grao Medio: teñen unha duración de 3 Ciclos de 2 anos cada un (6 anos en total). Para o acceso non hai límite de idade pero si hai que superar unha proba, que será diferente acorde co Ciclo ou curso no que se queira ingresar e que atende ás aptitudes e coñecementos musicais do interesado. O alumnado que finalice estas ensinanzas obterá o título de bacharelato se supera as materias comúns do bacharelato, ainda que no realizara o mesmo na modalidade de artes na súa vía de música e danza. Asímesmo poderá simultanear as ensinanzas artísticas profesionais e a educación secundaria e se establecerán convalidacións con asignaturas optativas de ESO e Bacharelato. 
  • Ensinanzas de Grao Superior: Teñen unha duración dun só Ciclo de 4 cursos. Para o acceso hai que cumprir os seguintes requisitos: ter o título de Bacharelato, ter superado o 3º Ciclo de música e superar unha proba ordinaria para cada especialidade. Se non cumpres estes requisitos podes acceder se superas unha proba extraordinaria. Celébranse antes do 15 de xullo. Obtense o Título Superior, que equivale a Graduado Universitario. 
Especialidades: As especialidades reguladas son 25, a saber, arpa, cante flamenco, canto, clarinete, clave, contrabaixo, fagot, flauta travesera, flauta de pico, guitarra flamenca, instrumentos de cuerda pulsada do renacemento e barroco, oboe, órgano, percusión, piano, saxofón, trombón, trompa, tuba, viola, viola de gamba, violín e violoncello. 

Onde se Pode Estudar Música? 
En Escolas de Música: Son centros públicos ou privados que imparten ensinanzas non regradas de música dirixidas a aquelas persoas, sen límite de idade, que desexen unha formación musical. Tamén poden preparar para o acceso a ensinanzas regradas en conservatorios ou en centros autorizados (privados). 
Conservatorios de Música, que se clasifican en "Elementais" (imparten o grao elemental), "Profesionais" (imparten o grao Medio) e "Superiores" (imparten só o grao Superior). Tamén en Centros Privados Autorizados. 

ENLACES:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...