Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

domingo, 19 de junio de 2022

Guía sobre a Formación Profesional Básica

QUE SON OS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO BÁSICO?

Estes estudos forman parte das ensinanzas da Educación Básica e da Formación Profesional do sistema educativo. Están organizados en perfiles profesionais os cales permitirán adquirir as competencias profesionais básicas dunha determinada profesión así como o título de Graduado en Educación Secundaria.CANTO DURAN ESTAS ENSINANZAS?

Un total de 2000 horas repartidas en 2 cursos académicos
. Na modalidade de FP dual ata 3 cursos.

QUE TITULACIÓN SE ACADA E QUE SAÍDAS TEN?
 • Ao rematar obtense o título profesional básico na especialidade correspondente. Inclúe alomenos unha cualificación profesional básica completa de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.
 • Adicionalmente, obterase o título de graduado en educación secundaria obrigatoria.
 • Os alumnos e alumnas que finalicen os seus estudos sen obter o título de técnico básico, recibirán a certificación académica dos módulos profesionais superados que terá efectos académicos e de acreditación parcial acumulable das competencias profesionais adquiridas en relación co Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional.
Co  título de FP Básica poderase acceder a :
 • Éste título permite o acceso a calquera ciclo formativo de grao medio. En caso de que existan máis solicitudes de matrícula que prazas, aplicaranse criterios de preferencia para a admisión a certos ciclos de grao medio. Ver enlace.
 • Inserción no mercado laboral de xeito cualificado. O título de FP Básica ten os mesmos efectos laborais que o título de ESO e capacita para levar a cabo funcións de nivel básico de prevención de riscos laborais.
 • Certificados de profesionalidade de nivel 2 de cualificación profesional da mesma familia profesional (Existen 5 niveis de cualificación profesional).
 • Por obtención do título da ESO tamén se poderá acceder a outras ensinanzas postobrigatorias.

CALES SON OS REQUISITOS PARA ACCEDER A UN CICLO DE FP BÁSICA?:

Hai que cumprir todos e cada un dos seguintes requisitos:
 • Ter feitos os 15 anos ou facelos no ano de comezo do programa.
 • Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, excepcionalmente, ter cursado o segundo curso.
 • Ser proposto/a polo equipo docente.
 • Consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais.
De quedar prazas vacantes, completaranse os grupos con persoas que cumpran os seguintes requisitos:
 • Que teñan 17 anos e non estivesen escolarizadas no curso escolar anterior, ou que teñan 18 ou 19 anos, ou que fagan 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo.
 • Que non estean en posesión dun título de formación profesional ou calquera outro título que acredite a finalización de estudos secundarios completos.
 • Estas persoas deberán presentar a solicitude de admisión nos prazos establecidos para a oferta obrigatoria e, de existir máis solicitudes que prazas, asignaranse as prazas seguindo o criterio de menor a maior idade. 

MEDIDAS PARA O ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE): 
 • O alumnado con NEE poderá ter adaptacións do currículo, e os referentes para a avaliación serán os incluídos nas correspondentes adaptacións sin que isto poida impedirlles a promoción ou titulación. 
 • Poderá tamén cursar programas específicos adaptados ás súas necesidades. Nos centros de Educación Especial ofértanse Programas Formativos para alumnado con NEE. Trátase de programas adaptados ás necesidades dos alumnos/as, onde poderán cursar módulos profesionais dun título de FP Básica, e módulos de formación adaptados ás súas necesidades. 
 • O alumnado con necesidades educativas especiais que curse un ciclo formativo de FPB, para os efectos de ocupar postos escolares computará o dobre.
 • Ver enlace.

QUE TIPO DE MATERIAS SE ESTUDAN NA FP BÁSICA?

Os contidos dos ciclos de formativos de grao básico organízanse en tres ámbitos máis a sesión de titoría semanal:
 • Ámbito profesional: que incluirá unha serie de módulos profesionais que incluirán, alomenos, as unidades de competencia correspondentes a unha cualificación de nivel 1 do Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais. Un dos módulos incluídos neste ámbito será o de Formación en Centros de Traballo  (FCT).
 • Ámbito de Comunicación e Ciencias Sociais I e II, que incluirá as seguintes materias: Lingua Galega, Lingua Castelá, Lingua estranxeira de Iniciación profesional e Ciencias Sociais.
 • Ámbito de Ciencias Aplicadas I e II, que incluirá as seguintes materias:  Matemáticas Aplicadas e Ciencias Aplicadas.

A TITORÍA SEMANAL:
Cada grupo contará cun titor/a e cunha hora de titoría semanal onde se traballarán temas como por exemplo:
 • Técnicas de estudo
 • Habilidades sociemocionais
 • Habilidades comunicativas
 • Traballo en grupo
 • Orientación académica e profesional

A AVALIACIÓN:
 • Poderase permanecer cursando o ciclo durante catro anos.
 • Poderase repetir unha soa vez cada un dos cursos. 
 • Para promocionar haberá que superar todos os ámbitos ou cando os módulos profesionais asociados a unidades de competencia pendentes non superen o 20 % do horario semanal, con todo, deberá matricularse dos módulos profesionais pendentes de primeiro curso. 
 • A avaliación realizarase por ámbitos e haberá duas convocatorias anuais para a superación ámbitos pendentes.

DOCENCIA COMPARTIDA ENTRE DOUS CENTROS:
Poderase organizar a docencia de cada ciclo formativo de forma compartida entre dous centros, de xeito que o ámbito profesional se imparta nun centro, que será o centro de referencia, e o resto dos ámbitos noutro centro, que será o centro asociado. O alumnado pertencerá, para os efectos académicos e administrativos, ao centro de referencia.


QUE HAI QUE FACER PARA MATRICULARSE? 

Ó inicio do mes de xuño hai que preguntar nun centro de secundaria ou consultar no portal educativo edu.xunta.es/fp as datas exactas do presente curso académico. O procedemento consta de 3 fases: 
1º Solicitude de praza, podendo solicitar ata catro ciclos formativos de grao básico por orde de preferencia. 
 2º Adxudicación da praza. 
3º Matriculación: no centro adxudicado. 

CALES SON OS PRAZOS DE ADMISIÓN?:

Os prazos do curso 2022/2023 son os que se sinalan a continuación:
 • Presentación de solicitudes: Do 27 de xuño ó 6 de xullo ata as 13´00h. 
Neste prazo deberase entregar no centro de orixe o consentimento dos pais (en caso de ser menor de idade) de incorporación a FP Básica (anexo IV). De non entregaren este documento neste prazo, entenderase que os/as titulares da patria potestade ou representantes legais do alumnado non dan o consentimento de incorporación á formación profesional básica. 
 • Publicación da listaxe provisional de solicitudes: 8 de xullo. 
 • Reclamación á listaxe provisional de solicitudes: Do 8 ó 12 de xullo ás 13´00h.
 • Publicación da listaxe definitiva de solicitudes: 20 de xullo.
 • Publicación de adxudicación de prazas: 20 de xullo.
 • Reclamacións á listaxe de adxudicación: do 20 ó 22 de xullo. 
 • Matrícula: Desde o 20 de xullo. 

ONDE REALIZAR A INSCRICIÓN:
 • No caso de alumnado que estea a cursar ensinanzas da ESO (con 15, 16 e 17 anos) que sexa proposto polo equipo docente para incorporarse a un ciclo de grao básico e que teña o consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais, será o centro de orixe o encargado de recoller e cargar os datos da solicitude de admisión na aplicación informática. O centro entregará un resgardo da solicitude ás persoas solicitantes e aos seus representantes legais.
 • No resto dos casos (alumnado que non está matriculado na ESO que faga 18, 19, 20 anos no de inicio do ciclo formativo), presentarán unha única solicitude de admisión e matrícula, asinada pola persoa solicitante (se esta é menor de idade, ademais deberá ser asinada por calquera dos/das titulares da patria potestade ou representantes legais) segundo o anexo I, no centro no que pretendan ser admitidos do 27 xuño ó 6 de xullo. 
 • No caso de alumnado de FP básica repetidor, 1º ou de 2º curso, ou que promociona a 2º curso a solicitude será presentada no centro onde está matriculado no curso actual, do 27 de xuño ó 6 de xullo. A presentación da solicitude terá a condición de matrícula. 

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DAS PLAZAS:
 • En xeral o número de prazas por ciclo é de 18, das cales un 10% serán reservadas para o alumnos/as que teñan recoñecida unha discapacidade. 
 • Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, no caso de existir maior número delas que de postos escolares dispoñibles, asignaranse as prazas conforme os seguintes criterios de prioridade: 
1º Alumnado que cursase 2º de ESO.
2º Alumnado que cursase 3º de ESO.
3º Alumnado que cursase 4º de ESO.
 • Dentro de cada grupo, ordenarase de menor a maior idade. 
 • En caso de empate entre varias persoas solicitantes por un mesmo posto escolar e co obxectivo de favorecer o fomento das vocacións nas áreas con infrarrepresentación de mulleres ou de homes, seleccionarase en virtude do sexo menos representado na área profesional en que se demande a praza de formación. 
 • Se logo de aplicados estes criterios se mantén o empate, este resolverase aplicando o procedemento e o resultado do sorteo que anualmente realiza a Consellería con competencias en educación para a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.
 • Resultado do sorteo 2022: 
Letras primeiro apelido: "v" e "u"
Letras segundo apelido: "a" e "z"
DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE:

 • Anexo I: Impreso de solicitude asinado polo solicitante ou polos titores legais no caso de ser menor de idade. 
 • Anexo II: Consello orientador asinado polo titor, orientador e Director do centro de orixe. 
 • Anexo III: Consentimento asinado polo pai/ nai / titor/a legal do alumno para cursar estas ensinanzas (este anexo entrégase no centro de orixe). 
 • Anexo IV: Comunicación de incorporación á FP Básica de que foi proposto polo equipo docente, asinada polo Director do centro de orixe.
 • Certificado de discapacidade (se procede).
 • Copia DNI ou NIE, en caso de non dar consentimento para comprobación de datos. 

ABRE OS ENLACES E COÑECE OS 27 PERFILES PROFESIONAIS QUE ESTÁN REGULADOS:

(ver enlace)

Administración e xestión

Actividades físico deportivas
CBAFD01 - Acceso e conservación en instalacións deportivas

Agraria

Artes gráficas
CBARG01 - Artes gráficas

Comercio e márketing
CBCOM01 - Servizos comerciais

Electricidade e electrónica

Edificación e obra civil

Fabricación mecánica

Hostalaría e turismo

Informática e comunicacións

Instalación e mantemento

Imaxe persoal

Industrias alimentarias

Madeira, moble e cortiza

Marítimo-pesqueira

Servizos socioculturais e á comunidade

Téxtil, confección e pel

Transporte e mantemento de vehículos

Vidro e cerámica
CBVIC01 - Vidraría e olaría


OFERTA curso 2022/2023:


OFERTA DE CICLOS DE FP BÁSICA E PROGRAMAS FORMATIVOS NA ZONA DE A CORUÑA 22/23:MÁIS INFORMACIÓN EN: 
http://www.edu.xunta.es/fp/fpbasica

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...